Δήμος Μώλου: Προσλήψεις για 2 χειριστές μηχανημάτων (προκήρυξη)

Την πρόσληψη συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων ΔΕ 28 Χειριστές Μηχανημάτων Έργων (Εκσκαφέα- Φορτωτή, ομάδας Β’ τάξης Δ’) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών ανακοίνωσε ο Δήμος Μώλου.

Χωρίς τίτλο

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή επικυρωμένα άλλα δημόσια έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας, όπως σχετική προσωρινή βεβαίωση αστυνομικής αρχής ή τις κρίσιμες σελίδες του διαβατηρίου (δηλ. αυτές στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή τις δύο όψεις της άδειας οδήγησης ή τις κρίσιμες σελίδες του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Εάν από τα έγγραφα αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης, πρέπει να προσκομισθεί και το πιστοποιητικό γέννησης.
  2. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986:

Α. Ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν.3584/2007

και

Β. Στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος τους φορείς του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του ν.3812/2009 στους οποίους έχει απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, καθώς και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη) κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του.

  1.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης, προκειμένου για υποψηφίους που έχουν ανήλικα τέκνα, είναι πολύτεκνοι ή τέκνα πολύτεκνης οικογένειας, ή πιστοποιητικό γεννήσεως, προκειμένου για υποψηφίους που είναι άγαμοι.
  2.  Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόδειξη των επικαλούμενων, από τον υποψήφιο στοιχείων, για την συμμετοχή του στην παρούσα ανακοίνωση (και ό,τι απορρέει από όλη την ανακοίνωση και το επικαλείται, και βάσει του πίνακα Β και βάσει της απαιτούμενης κατά περίπτωση εμπειρίας και τον αντίστοιχο τρόπο απόδειξής της).
  3.  Οι υποψήφιοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία ως πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του ν.2431/1996, οφείλουν να υποβάλλουν μαζί με την αίτηση, φωτοτυπία διαβατηρίου σε ισχύ και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας διαμονής.
  4.  Οι υποψήφιοι που θα συμμετάσχουν ως πολίτες τρίτων χωρών, οφείλουν να υποβάλλουν μαζί με την αίτηση :α) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο εγγράφου απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας β) φωτοτυπία διαβατήριου σε ισχύ γ) άδεια διαμονής-εργασίας.
  5.  Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την Ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της επιδιωκόμενης ειδικότητας, ζητείται Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (ν.2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) ΥΠΕΠΘ Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 210-3443384 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310- 459101, των κατωτέρω επιπέδων:   Α ΕΠΙΠΕΔΟ ή Α2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.). Β ΕΠΙΠΕΔΟ ή Β1 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού ή και Εργατοτεχνικού Προσωπικού. Επίσης αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ. 2310/997571-72-76) το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.

Σημείωση: Μετά την έκδοση του ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/26.03.2014/τΑ’) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις.» και ειδικότερα του άρθρου 1 «Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων» αυτού, επέρχονται οι εξής παρακάτω αλλαγές λόγω κατάργησης της υποχρέωσης επικύρωσης δημοσίων και ιδιωτικών εγγράφων της ημεδαπής και αλλοδαπής.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή μόνο στην έδρα του Δήμου Μώλου – Αγ. Κωνσταντίνου, στο γραφείο Πρωτοκόλλου στα Καμένα Βούρλα (Δ/νση: Αγ. Παντελεήμονα 8 Καμένα Βούρλα, τηλ: 22353-50026), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτηση τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε Προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου, δηλαδή από την 23-05-2015 έως και την 27¬05-2015.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 2 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!