εδσνα-5-1-αλήθειες-για-ασφάλεια-και-υγεί-289803
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ | 17.04.2018 | 21:28

ΕΔΣΝΑ: 5 + 1 αλήθειες για ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων στον ΧΥΤΑ Φυλής

Η υγεία των εργαζομένων στον ΧΥΤΑ Φυλής αλλά και των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, αποτελεί βασική προτεραιότητα της σημερινής διοίκησης του ΕΔΣΝΑ η οποία το αποδεικνύει «εμπράκτως με σειρά συγκεκριμένων και μετρήσιμων ενεργειών», σημειώνεται σε ανακοίνωση του Συνδέσμου σχετικά με την προστασία της υγείας και τις συνθήκες ασφαλούς εργασίας των εργαζομένων.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στους εργαζόμενους και σε συνεργασία μαζί τους, έχει προχωρήσει, όπως αναφέρει ο σύνδεσμος στην ανακοίνωσή του, μετά από πολλά χρόνια και για πρώτη φορά στην ιστορία του σε:

α) Πρόσληψη γιατρού εργασίας και σύσταση ιατρείου, με εξετάσεις για σύνταξη ατομικών φακέλων υγείας όπως και διενέργεια εμβολιασμού ηπατίτιδας και τετάνου στους εργαζόμενους.

β) Χορήγηση Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους εργαζόμενους, ανάλογα με την ειδικότητά τους και εκπαιδευτικές συναντήσεις στις εγκαταστάσεις του ΕΔΣΝΑ όπου τονίστηκε η αναγκαιότητα χρησιμοποίησής τους, ενώ είναι σε εξέλιξη είναι και ο νέος ανοικτός διαγωνισμός προμήθειας ΜΑΠ.

Σε ότι αφορά τη διεξαγωγή επιδημιολογικής έρευνας μέτρησης των περιβαλλοντικών παραμέτρων κινδύνου και της εκτίμησης των πιθανών επιπτώσεων στην υγεία των εργαζομένων στην ΟΕΔΑ Φυλής και τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, τονίζεται ότι η διοίκηση του ΕΔΣΝΑ υλοποιεί αυτό το πάγιο αίτημα μέσω κορυφαίων δημόσιων φορέων(Σχολή Δημόσιας Υγείας, Δημόκριτος, Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Θεσσαλίας κ.α.).

Παράλληλα, ο ΕΔΣΝΑ, παρακολουθεί περιβαλλοντικά τις επιμέρους εγκαταστάσεις (Χ.Υ.Τ.Α., Ε.Μ.Α.Κ., Σ.Μ.Α., αποτεφρωτήρας Ε.Α.Υ.Μ., αποκατασταθέντες ΧΥΤΑ και ΧΑΔΑ κλπ), με στόχο την αποφυγή της ρύπανσης του περιβάλλοντος και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Για τον σκοπό αυτό, εκτός από τα διατιθέμενα ίδια μέσα (χημείο του ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής που εκσυγχρονίσθηκε και επαναλειτούργησε τον Μάιο του 2016, συνάπτει συμβάσεις με εξειδικευμένους φορείς και διαπιστευμένα εργαστήρια, για την πραγματοποίηση δειγματοληψιών, αναλύσεων και μετρήσεων, στην περίμετρο της ΟΕΔΑ (σύνολο 3.000 στρεμμάτων) και σε υπόγεια υδάτα εκτός και πλησίον της.

Από τα αποτελέσματα των μετρήσεων και των ελέγχων που αφορούν στις εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων, Χ.Υ.Τ.Α., Ε.Μ.Α.Κ., Σ.Μ.Α., Αποτεφρωτήρα Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ), διαπιστώνεται ότι:

– Δεν εντοπίζονται υπερβάσεις των ορίων διοξινών και φουρανίων

– Οι υγρές εκροές των μονάδων επεξεργασίας δεν περιέχουν υπερβάσεις των ορίων της νομοθεσίας

– Μετρήθηκαν υψηλές συγκεντρώσεις μεθανίου σε ορισμένα από τα φρεάτια τα οποία όμως είναι σφραγισμένα και δεν επιτρέπουν τη διαρροή στο περιβάλλον.

– Δεν διαπιστώθηκαν διαφυγές βιοαερίου στο Περιβαλλοντικό Πάρκο Σχιστού ενώ ικανοποιητικά λειτουργεί και η μονάδα επεξεργασίας λυμάτων του ΣΜΑ.

– Από τις εν λειτουργία διατάξεις ανίχνευσης ραδιενεργών υλικών στο ΣΜΑ, στον ΧΥΤΑ, στον Αποτεφρωτήρα και στο ΕΜΑ, τα ελεγχόμενα υλικά ακολουθούν τη νομοθετημένη διαδικασία διαχείρισης από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) και δεν έχουν αναφερθεί διαρροές ή ανεξέλεγκτες απώλειες υλικών.

– Συγκεντρωτικά και σε ό,τι αφορά στον Αποτεφρωτήρα Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ), το σύνολο των παραμέτρων που μετρούνται, υποδεικνύουν ξεκάθαρα λειτουργία της Μονάδος εντός των υφιστάμενων πλαισίων που τίθενται από το σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας.

Ωστόσο, επισημαίνει ο ΕΣΔΝΑ, δεν υπάρχει εφησυχασμός και απαριθμεί ενέργειες όπως:

– Αυτή τη στιγμή «τρέχουν» οι διαγωνισμοί για τη δενδροφύτευση 250 στρεμμάτων στην περιοχή της Β’ φάσης, 2.500 δένδρα και 44.000 θάμνους καθώς και για συμπληρωματικά έργα αποκατάστασης φθορών στην ΟΕΔΑ Φυλής, και ειδικότερα στην περιοχή του ΧΥΤΑ Ι.

– Έχουν δρομολογηθεί εργασίες για την επισκευή και τον καθαρισμό του δικτύου συλλογής και μεταφοράς στραγγισμάτων προς τη Μονάδα Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΜΕΣ) της Α’ Φάσης του ΧΥΤΑ Φυλής, ύστερα από τη διαπίστωση κακοτεχνιών του παρελθόντος,.

– Είναι σε εξέλιξη μελέτη για τα έργα βελτίωσης του υδροφόρου ορίζοντα, σύμφωνα με το καταρτισθέν από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος του ΕΔΣΝΑ, Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης (για περιπτώσεις καταγραφής τιμών συναγερμού στα υπόγεια ύδατα).

– Τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό, στις νέες συμβάσεις παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων, έχουν περιληφθεί και νέα σημεία ελέγχου επιφανειακών υδάτων σε παρακείμενα υδατορεύματα.

Τέλος σημειώνεται στην ανακοίνωση: ο ΕΔΣΝΑ υπενθυμίζεται, σε όσους συνειδητά «ξεχνούν» ότι: Η σημερινή διοίκηση του ΕΔΣΝΑ είναι αυτή που ακύρωσε τους διαγωνισμούς της προηγούμενης διοίκησης, για 4 υπερδιαστασιολογημένες μονάδες επεξεργασίας εγγυημένων ποσοτήτων σύμμεικτων απορριμμάτων, γιατί παραβίαζαν την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και είναι εκείνη που αναθεώρησε ριζικά τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής (κάτι που εκκρεμούσε εδώ και πάνω από δέκα χρόνια). Εναρμόνισε έτσι το νομικό πλαίσιο με τον εθνικό σχεδιασμό, τις ευρωπαϊκές οδηγίες, θέτοντας στο επίκεντρο την αποκεντρωμένη, σε συνεργασία με τους δήμους, οικονομικά και οικολογικά δίκαιη και βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων, προκειμένου να μπει προοδευτικά τέλος στο πλήρως αποτυχημένο μοντέλο του μοναδικού χώρου διάθεσης απορριμμάτων – του ΧΥΤΑ Φυλής.