Υποχρέωση κατάρτισης προγράμματος επικοινωνιακής προβολής δημόσιων φορέων έτους 2021 (εγκύκλιος)

Εγκύκλιο με θέμα την «υποχρέωση κατάρτισης προγράμματος επικοινωνιακής προβολής έτους 2021 και υποβολής έκθεσης απολογισμού των επικοινωνιακών δράσεων των φορέων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα για το έτος 2020», εξέδωσε η Προεδρία της Κυβέρνησης.

Ειδικότερα:

Η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης ασκεί εποπτεία στα Υπουργεία και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα ως προς την εφαρμογή των επικοινωνιακών τους προγραμμάτων και δράσεων.

Ι. Έννοια επικοινωνιακού προγράμματος και δράσεων

Επικοινωνιακά προγράμματα είναι τα σύνολα των σχεδιασμένων και χρονικά καθορισμένων επικοινωνιακών δράσεων των ως άνω φορέων, με τα οποία διατίθενται υλικοί και
ανθρώπινοι πόροι προς εξυπηρέτηση συγκεκριμένων επικοινωνιακών στόχων και τα οποία αφορούν:

α) στην ενημέρωση και πληροφόρηση των Ελλήνων πολιτών για τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων που αφορούν δημόσιες πολιτικές,
β) στην προβολή της εικόνας της χώρας στο εξωτερικό και στην αμοιβαία κατανόηση του ελληνικού λαού με λαούς άλλων κρατών για κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος,
γ) στη ρύθμιση και εποπτεία των μέσων μαζικής ενημέρωσης υπό την επιφύλαξη του άρθρου 15 παράγραφος 2 του Συντάγματος, και
δ) στην οργάνωση και υλοποίηση της κρατικής διαφήμισης.

Συναφώς, επικοινωνιακές δράσεις είναι οι ενέργειες οι οποίες αφορούν στην υλοποίηση των επικοινωνιακών προγραμμάτων της προηγούμενης παραγράφου [άρθρο 2 της ΠΥΣ 50/2015
(Α΄ 179) «Εποπτεία της Γ.Γ.Ε.Ε. στα Υπουργεία και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα ως προς την εφαρμογή των επικοινωνιακών τους προγραμμάτων και δράσεων»].

Συμπληρωματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 261/1997, (Α’ 186) «Για τη διαφάνεια στη διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου
τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης», διαφημιστικές και άλλες συναφείς δραστηριότητες του Δημοσίου τομέα είναι η οργάνωση, προπαρασκευή και η καθ` οιονδήποτε τρόπο ή μέσο ανακοίνωση προς το κοινό των αγαθών ή των υπηρεσιών που παρέχουν οι αναθέτουσες αρχές καθώς και η προβολή των εν γένει δραστηριοτήτων τους. Στις διαφημιστικές και άλλες συναφείς δραστηριότητες του Δημοσίου τομέα περιλαμβάνονται ιδίως:

α) ο σχεδιασμός και η οργάνωση διαφημιστικής στρατηγικής,
β) η παραγωγή πρωτότυπων δημιουργημάτων λόγου ή τέχνης καθώς και η καθ` οιοδήποτε μέσο εγγραφή, προσαρμογή, εκτέλεση ή αναπαραγωγή τους κατά τις διατάξεις του ν. 2121/1993 (Α΄ 25)
που γίνεται για τους παραπάνω σκοπούς,
γ) η παροχή συμβουλών σχετικά με την επιλογή από τις αναθέτουσες αρχές του κατάλληλου μέσου προβολής των διαφημιστικών και λοιπών μηνυμάτων του Δημοσίου,
δ) η παροχή συμβουλών και εν γένει υπηρεσιών προώθησης και δημοσίων σχέσεων ή διαμόρφωσης περιεχομένου ιστοσελίδων στο διαδίκτυο.
ε) η μετάδοση ή καταχώριση ή με άλλο υλικό μέσο προβολή των διαφημιστικών και λοιπών μηνυμάτων του Δημοσίου.

Στις δραστηριότητες της παραγράφου αυτής εμπίπτουν και τα μηνύματα κοινωνικού περιεχομένου, όπως αυτά προσδιορίζονται από την υπ’ αρ. 1686/2018 ΚΥΑ «Δωρεάν μετάδοση μηνυμάτων κοινωνικού περιεχομένου από τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς» (Β’ 2037).

ΙΙ. Προϋποθέσεις Υποβολής- Διαδικασία- Προθεσμία

Τα επικοινωνιακά προγράμματα καταρτίζονται και υποβάλλονται εντός του μηνός Οκτωβρίου εκάστου έτους [παρ. 1, άρθρο 4 του π.δ. 261/1997, (Α΄ 186)].

Οι υπαγόμενοι φορείς υποχρεούνται με έγγραφό τους προς τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης να υποβάλλουν φάκελο για κάθε επικοινωνιακό πρόγραμμα προϋπολογισμού άνω των τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ, το οποίο προτίθενται να υλοποιήσουν, υποβάλλοντας, παράλληλα, σχετική ηλεκτρονική αίτηση μέσω του
ιστοχώρου των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών «e-Πασιθέα» της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης (www.media.gov.gr), μετά τη λήψη του σχετικού κωδικού.

IΙΙ. Περιεχόμενο

Στον υποβαλλόμενο, προς έγκριση, φάκελο εκτίθενται με σαφήνεια οι στόχοι του προγράμματος, παρουσιάζονται το περιεχόμενο και το χρονοδιάγραμμα των προβλεπόμενων επικοινωνιακών δράσεων, οι υλικοί και ανθρώπινοι πόροι, οι οποίοι πρόκειται να διατεθούν για την υλοποίησή τους, οι επικοινωνιακές μέθοδοι, οι οποίες πρόκειται να χρησιμοποιηθούν κατά τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, πιθανές συνεργασίες με φορείς του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα του προγράμματος [εδάφιο δεύτερο, παρ. 1, άρθρο 3 της ΠΥΣ 50/2015].

Στα προγράμματα αυτά περιέχεται υποχρεωτικά και η κατανομή της προϋπολογιζόμενης δαπάνης κάθε φορέα μεταξύ των περιφερειακών μέσων ενημέρωσης (έντυπα μέσα, ραδιόφωνο,
τηλεόραση). Η συμμετοχή των περιφερειακών μέσων ενημέρωσης για κάθε κατηγορία ενημέρωσης είναι τουλάχιστον 30% [παρ. 2, άρθρο 4 του π.δ. 261/1997].

Τα υποβαλλόμενα προς έγκριση επικοινωνιακά προγράμματα συνοδεύονται υποχρεωτικά από τη σχετική έγκριση του αρμοδίου, κατά περίπτωση, οργάνου του εκάστοτε φορέα.

Επισημαίνεται, ότι οι προτεινόμενες επικοινωνιακές δράσεις οφείλουν να είναι ρεαλιστικές, αναγκαίες και κατάλληλες για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος και να συνάδουν με την αρχή της αναλογικότητας μεταξύ επικοινωνιακών δράσεων, μέσων και επιδιωκόμενων σκοπών.

Προς πληρέστερη ενημέρωσή σας, ως περιφερειακά μέσα ενημέρωσης ορίζονται: α) οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί των οποίων η άδεια λειτουργίας έχει παραχωρηθεί για
γεωγραφική ενότητα που δεν περιλαμβάνει τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, β) οι επιχειρήσεις έκδοσης εφημερίδων και περιοδικών, εφ` όσον βρίσκεται εκτός των ορίων των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης ο τόπος όπου: i. λειτουργεί η διεύθυνση του εντύπου, με την απαραίτητη εγκατάσταση οργανωμένου γραφείου και ii. δίνονται οι κατευθύνσεις για την εμφάνισή τους, για τη συγκέντρωση, την επεξεργασία, και τον έλεγχο της δημοσιογραφικής ύλης καθώς επίσης και οι οδηγίες για την εκτύπωσή τους [παρ. 8, άρθρο 2 του π.δ. 261/1997].

Ως εφημερίδα ορίζεται παν έντυπον καθ`εκάστην ή και κατά τα μεγαλύτερα «αλλά κατά πάντως» χρονικά διαστήματα μέχρις ενός, κατ` ανώτατον όριον, μηνός εκδιδόμενον, και περιέχον
ύλην γενικού πολιτικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, ήτοι ειδήσεις, κρίσεις επί ζητημάτων απασχολούντων την δημοσίαν γνώμην, αναγγελίας και διαφημίσεις (παρ. 1, άρθρο 4 του α.ν.
1092/1938, (Α’ 68) «Περί Τύπου»).

Ως περιοδικό ορίζεται παν έντυπον, όπερ εκδίδεται άπαξ τουλάχιστον κατά τριμηνίαν εις τακτικάς εκδόσεις, και του οποίου το εν γένει περιεχόμενον δεν δύναται να προσδώση αυτώ την κατά το άρθρ. 4 του α.ν.1092/38 έννοιαν της εφημερίδος [παρ. 1, άρθρο 5 του α.ν. 1092/1938].

IV. Διοικητικές Κυρώσεις

Αν δεν τηρηθεί το προβλεπόμενο ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής (30%) των περιφερειακών μέσων στην κατανομή της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης, επιβάλλεται στον υπόχρεο φορέα διοικητικό πρόστιμο ισόποσο με τη διαφημιστική δαπάνη που υπολείπεται προς συμπλήρωση του ανωτέρω ποσοστού συμμετοχής [περίπτωση β΄ του άρθρου 9 του ν. 2328/1995 (Α΄ 159) «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγορά και άλλες διατάξεις» και παρ. 2, άρθρο 4 του π.δ.261/1997].
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούνται οι φορείς, οι οποίοι εμπίπτουν στις ως άνω διατάξεις, να αποστείλουν, ως οφείλουν, προς έγκριση στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και

Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης τα προγράμματα επικοινωνιακής προβολής για το
έτος 2021.

Τέλος, επισημαίνεται ότι κανένα επικοινωνιακό πρόγραμμα των φορέων που υπάγονται στις ως άνω διατάξεις δεν υλοποιείται και καμία σχετική δαπάνη δεν εγκρίνεται εάν
προηγουμένως δεν υπάρχει η έγκριση της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης [παρ. 4, άρθρο 3 της ΠΥΣ 50/2015].

V. Υποχρέωση υποβολής εκθέσεων απολογισμού

Οι υπαγόμενοι, στις ως άνω διατάξεις φορείς υποχρεούνται να προβαίνουν σε υποβολή έκθεσης απολογισμού των σχετικών επικοινωνιακών δράσεων και του προγράμματος, εν γένει,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 4 του π.δ. 261/1997, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ. 60/1997 (Α΄ 53) «Για τη διαφάνεια ως προς την απασχόληση σε  υπηρεσίες τύπου και δημοσίων σχέσεων και την πραγματοποιηθείσα δαπάνη του ευρύτερου δημόσιου τομέα» και της ΠΥΣ 50/2015.

Ειδικότερα, για το έτος 2020, οι φορείς για τους οποίους έχει εγκριθεί επικοινωνιακό πρόγραμμα υποχρεούνται να υποβάλλουν:
α. έως την 31 Μαρτίου 2021 τις καταστάσεις στις οποίες αναφέρεται το ύψος των ποσών που διέθεσαν κατά το έτος 2020 για κάθε είδους συμβάσεις διαφημιστικών υπηρεσιών και
συμβάσεις μετάδοσης ή καταχώρησης μέσω της εφαρμογής «e-Πασιθέα» της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης (www.media.gov.gr ). Τα σχετικά ποσά αναγράφονται αναλυτικά για κάθε οικονομικό φορέα που ανέλαβε διαφημιστικές και άλλες συναφείς δραστηριότητες του Δημοσίου τομέα και
β. έκθεση απολογισμού των σχετικών επικοινωνιακών τους δράσεων στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, όπου θα προκύπτει η τήρηση της κείμενης νομοθεσίας
και θα τεκμηριώνεται η απαρέγκλιτη εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ 261/1997, όπως ισχύει, η μη τήρηση της οποίας επιφέρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Το παρόν αποστέλλεται στους φορείς που περιλαμβάνονται στον συνημμένο Πίνακα Αποδεκτών με την υποχρέωση να την κοινοποιήσουν άμεσα στους εποπτευόμενους, από αυτούς, φορείς.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ, ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!