Δημόσιο: Τροποποίηση της ΚΥΑ για επιλογή προϊσταμένων (ΦΕΚ)

Απόφαση που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ αναφέρει:

«Για τη διενέργεια της δομημένης συνέντευξης εκδίδεται πρόσκληση από τον Πρόεδρο του αρμόδιου συλλογικού οργάνου, η οποία αποστέλλεται στους υποψηφίους τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια της συνέντευξης. Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπό στοιχείο 2 του προοιμίου απόφαση».

Δείτε αναλυτικά:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΟ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΦΕΚ, MANAGER, ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ