Υπ. Εργασίας: Οδηγίες για τη συνταξιοδότηση προσωπικού ΙΔΑΧ του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ & των ΟΤΑ

Το Υπ. Εργασίας, σε εγκύκλιο του, παρέχει οδηγίες σε συνέχεια ερωτημάτων αναφορικά με την προηγούμενη λύση της υπαλληλικής σχέσης του προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και των  μόνιμων  υπάλληλων των ίδιων φορέων, που κατά τη μονιμοποίηση τους διατήρησαν το ασφαλιστικό καθεστώς του Ι.Κ.Α, ως προϋπόθεση για τη  συνταξιοδότηση από τον e-ΕΦΚΑ.

Ειδικότερα, η παράγραφος 1 του άρθρου 20 του ν. 3801/2009 (Α’163), όπως ισχύει, προβλέπει ότι :

«Η διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 2738/1999 αντικαθίσταται ως ακολούθως: “5.α. Το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και οι μόνιμοι υπάλληλοι των ίδιων φορέων, που κατά τη μονιμοποίηση του διατήρησε το ασφαλιστικό καθεστώς του Ι.Κ.Α., απολύεται αυτοδικαίως από την υπηρεσία την 1η του επόμενου από την έκδοση της πράξης συνταξιοδότησης μήνα, εκτός εάν στο μεταξύ συμπληρώνει το όριο ηλικίας για την αυτοδίκαιη απόλυση όπως κάθε φορά προβλέπεται, οπότε και αποχωρεί την ημερομηνία αυτή. β. Οι ασφαλιστικοί οργανισμοί κύριας ασφάλισης κοινοποιούν υποχρεωτικά την πράξη συνταξιοδότησης στον τελευταίο εργοδότη του συνταξιοδοτούμενου, όταν αυτός είναι το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού.”».

Από 18.07.2018, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4554/2018 (Α΄130) ισχύουν τα εξής: 

«2.α) Το δικαίωμα σύνταξης γήρατος αρχίζει από την πρώτη του επόμενου της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης μήνα, υπό την προϋπόθεση ότι κατά την ημερομηνία αυτή πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, σε αντίθετη δε περίπτωση, από την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται εκείνου κατά τον οποίο πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, κατά περίπτωση, για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος υποβάλλονται μέχρι την τελευταία ημέρα του πρώτου (1ου) μήνα που έπεται του μήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. Αν από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά προκύπτει ότι οι απαραίτητες για τη συνταξιοδότηση προϋποθέσεις, όπως αυτές προσδιορίζονται για κάθε κατηγορία ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ, πραγματοποιήθηκαν σε επόμενο ημερολογιακό της αίτησης συνταξιοδότησης μήνα, ως χρόνος έναρξης του δικαιώματος σύνταξης ορίζεται η πρώτη του επόμενου της συμπλήρωσης των απαραίτητων προϋποθέσεων μήνα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του δεύτερου και τρίτου εδαφίου για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών με υπαιτιότητα του ασφαλισμένου, η αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος απορρίπτεται και εκδίδεται σχετική απόφαση.

β) Για τα πρόσωπα για τα οποία απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία η λύση της υπαλληλικής σχέσης ή η διαγραφή από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν λόγω γήρατος, η προϋπόθεση αυτή εξακολουθεί να ισχύει.»

«5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε άλλη αντίθετη ειδική ή γενική διάταξη».

Από τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι δεν αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη καταβολής της σύνταξης η προηγούμενη λύση της υπαλληλικής σχέσης του προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και των  μόνιμων  υπάλληλων των ίδιων φορέων, που κατά τη μονιμοποίηση τους διατήρησαν το ασφαλιστικό καθεστώς του π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Η υπαλληλική σχέση του εν λόγω προσωπικού που υποβάλει αίτηση για σύνταξη και παραμένει στην Υπηρεσία, σύμφωνα με το ν.3801/2009, λύεται αυτοδικαίως την πρώτη του επόμενου από την έκδοση της πράξης συνταξιοδότησης μήνα, δηλαδή σε μεταγενέστερο από τη συνταξιοδότηση χρονικό σημείο.

Η  προηγούμενη λύση της υπαλληλικής σχέσης, ως προϋπόθεση για τη συνταξιοδότηση, όπως προβλέπεται στο εδ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4554/2018 εξακολουθεί να απαιτείται, μετά την έναρξη ισχύος του, για τα πρόσωπα για τα οποία υπήρχε ήδη σχετική νομοθετική πρόβλεψη. Για το εν λόγω όμως προσωπικό (ΙΔΑΧ και μόνιμοι με ασφάλιση πρ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)  δεν απαιτείτο η προηγούμενη λύση της υπαλληλικής σχέσης και ως εκ τούτου εξακολουθεί να ισχύει για αυτή την κατηγορία υπαλλήλων το άρθρο 20 του ν. 3801/2009 και μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4554/2018.

Επισημαίνεται τέλος ότι, στην περίπτωση που οι υπάλληλοι επιλέγουν, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 20 του ν.3801/2009, την καταβολή των αποδοχών αντί της σύνταξης για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης ως την πρώτη ημέρα του επόμενου από την έκδοση της απόφασης συνταξιοδότησης μήνα, είναι δυνατή η καταβολή και της σύνταξης από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης με παράλληλη εφαρμογή των διατάξεων περί απασχόλησης συνταξιούχων (σχετικές Εγκύκλιοι Φ.11221/9347/638/29.07.2013 του Υπουργείου Εργασίας και οι 6/2012 και 10/2014 του πρ. ΙΚΑΕΤΑΜ.).

Comments are closed.


Recent Posts

Hellenic Train: Αυτά τα ποσά δίνει προκαταβολές αποζημίωσης στις οικογένειες θυμάτων και τραυματίες

Ανακοίνωση εξέδωσε η Hellenic Train για τις προκαταβολές ως προς την κάλυψη των άμεσων οικονομικών αναγκών, τόσο των οικογενειών των…

4 ώρες ago

“Έφυγε” ο σπουδαίος Μίμης Παπαϊωάννου

Το aftodioikisi.gr συμμετέχει στην απεργία των δημοσιογράφων, ωστόσο πρέπει να προχωρήσουμε στη δημοσίευση της έκτακτης όσο και θλιβερής αυτής είδησης.…

14 ώρες ago

ΕΣΗΕΑ: 24ωρη ΑΠΕΡΓΙΑ των δημοσιογράφων -Τα αιτήματα

ΕΣΗΕΑ: 24ωρη ΑΠΕΡΓΙΑ Οι δημοσιογράφοι όλης της χώρας ενώνουν τη φωνή τους με την ελληνική κοινωνία και το συνδικαλιστικό κίνημα.…

17 ώρες ago

Γενική Απεργία: Χειρόφρενο στα ΜΜΜ – Πώς θα κινηθούν

Στην 24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ και του Εργατικού Κέντρου Αθήνας (ΕΚΑ) στις 16 Μαρτίου συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι σε όλα…

20 ώρες ago

Απεργία Πέμπτης: Κατεβάζει «ρολά» το Δημόσιο -Ποιοι απεργούν

Νέος γύρος κινητοποιήσεων, με 24ωρη απεργία την Πέμπτη 16 Μαρτίου που κήρυξε η ΑΔΕΔΥ (παρά το χθεσινό μπέρδεμα που έγινε…

20 ώρες ago

Συντάξεις: Πώς οι κρατήσεις και οι φόροι ροκανίζουν τις αυξήσεις

Μέχρι και το 1/3 της αύξησης στις συντάξεις «ροκανίζει» η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, για την οποία πληθαίνουν οι φωνές για…

20 ώρες ago