ΡΟΗ
προηγ επομ

Τηλεργασία στο Δημόσιο: Στο ΦΕΚ ο νόμος 4807/21 -Αλλαγές & για στελέχη, κινητικότητα, ωράριο σχολείων (έγγραφο)

Στο ΦΕΚ δημοσιεύτηκε ο νόμος 4807/21 για το: «Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις».  Πρόκειται, μαζί με τις πέντε τροπολογίες, για 41 άρθρα με τα οποία προβλέπονται μεταξύ άλλων:

  • Προαιρετική εφαρμογή του καθεστώτος τηλεργασίας μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του εργαζομένου
  • Ίση μεταχείριση του τηλεργαζομένου με τον εργαζόμενο που εργάζεται με φυσική παρουσία
  • Διατήρηση στο ακέραιο των μισθολογικών απολαβών του
  • Τήρηση στο ακέραιο του ισχύοντος ωραρίου τηλεργασίας
  • Καμία υπηρεσιακή επίπτωση στην εξέλιξη του εργαζομένου
  • Κατοχύρωση δικαιώματος αποσύνδεσης του τηλεργαζομένου.

Παράλληλα με τις τροπολογίες:

-Δυσκολεύει ο δρόμος, , μέσω της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, για τα επιτελικά στελέχη του Δημοσίου.

-Προβλέπονται αλλαγές, ενώ δίνονται και διευκρινίσεις για την κινητικότητα.

-Επεκτείνεται η ρύθμιση των 100 δόσεων για τα χρέη της πανδημίας.

-Αλλάζει το ωράριο διδασκαλίας στα Δημοτικά, καθώς εντάσσονται νέα μαθήματα στο πλαίσιο των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

ΜΕΡΟΣ Α’

ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1 Σκοπός

Άρθρο 2 Αντικείμενο

Άρθρο 3 Ορισμοί

Άρθρο 4 Πεδίο εφαρμογής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Άρθρο 5 Αρχές τηλεργασίας

Άρθρο 6 Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Άρθρο 7 Οικειοθελής χαρακτήρας τηλεργασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άρθρο 8 Χρονικά όρια τηλεργασίας

Άρθρο 9 Ποσοτικός περιορισμός τηλεργασίας

Άρθρο 10 Ωράριο τηλεργασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άρθρο 11 Τόπος παροχής τηλεργασίας

Άρθρο 12 Σταθμός τηλεργασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άρθρο 13 Καθορισμός θέσεων τηλεργασίας

Άρθρο 14 Διαδικασία έκδοσης απόφασης τηλεργασίας

Άρθρο 15 Περιεχόμενο απόφασης τηλεργασίας

Άρθρο 16 Περάτωση τηλεργασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Άρθρο 17 Δικαιώματα και υποχρεώσεις τηλεργαζόμενων

Άρθρο 18 Αποσύνδεση τηλεργαζόμενου

Άρθρο 19 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Β’

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΤΟΜΕΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο.Τ.Α.

Άρθρο 20 Αξιολόγηση απόδοσης προσωπικού – Άσκηση ένστασης – Τροποποίηση της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 16 και της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4369/2016

Άρθρο 21 Γραμματειακή υποστήριξη Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 146Α του ν. 3528/2007

Άρθρο 22 Αποδοχές δημοσιογράφων Ο.Τ.Α. – Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 163 του ν. 3584/2007

Άρθρο 23 Διορισμός στο Δημόσιο συγγενούς αποβιώσαντος υπαλλήλου – Τροποποίηση της παρ. 20 του άρθρου 14 του ν. 2266/1994

Άρθρο 24 Παρακολούθηση πειθαρχικών υποθέσεων

Άρθρο 25 Μισθώματα Ειδικού Φορέα 1007.207.0000000 του Υπουργείου Εσωτερικών

Άρθρο 26 Κίνητρα σε εργαζομένους Ο.Τ.Α. ορεινών και νησιωτικών περιοχών – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4483/2017

Άρθρο 27 Ρυθμίσεις για την κινητικότητα των υπαλλήλων του Δημοσίου – Τροποποίηση της περ. α) της παρ. 2 και της παρ. 4 του άρθρου 4, της παρ. 5 του άρθρου 6 και των παρ. 4 και 5 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016

Άρθρο 28 Μεταβατικές – Τελικές διατάξεις

Άρθρο 29 Θητεία αιρετών μελών Υπηρεσιακών Συμβουλίων

ΜΕΡΟΣ Γ’

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)

Άρθρο 30 Εισαγωγικός διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης – Αντικατάσταση των παρ. 2, 5, 10 και 12 του άρθρου 17 του π.δ. 57/2007

Άρθρο 31 Στάδια εισαγωγικού διαγωνισμού της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. – Αντικατάσταση του άρθρου 18 του π.δ. 57/2007

Άρθρο 32 Δήλωση προτίμησης – κατανομή σε Τμήματα – Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 19 του π.δ. 57/2007

Άρθρο 33 Μεταβατική διάταξη

ΜΕΡΟΣ Δ’

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Άρθρο 34 Απογραφή ακίνητης περιουσίας δημοτικών βρεφικών και παιδικών σταθμών – Τροποποίηση του άρθρου 53 του ν. 4735/2020

Άρθρο 35 έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς Ο.Τ.Α. α’ βαθμού – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 165 του ν. 4764/2020

Άρθρο 36 Προθεσμία και τρόπος υποβολής αίτησης ρύθμισης οφειλών προς ΟΤΑ α’ βαθμού – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 166 του ν. 4764/2020

Άρθρο 37 Παρατάσεις μισθώσεων δημοτικών ακινήτων και κυλικείων – Τροποποίηση των παρ. 1 και 3 του άρθρου 49 του ν. 4795/2021

Άρθρο 38 Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιoίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ και β’ βαθμού, Συνδέσμων Δήμων και των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. – Τροποποίηση του άρθρου 69 του ν. 4509/2017

Άρθρο 39 Ρύθμιση θεμάτων επιχειρήσεων που συστήνονται για τη φιλοξενία του θεσμού «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της ευρώπης» – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 107 του ν. 3852/2010

Άρθρο 40 Κωδικοποίηση με προεδρικό διάταγμα των διατάξεων για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων, των συνασπισμών κομμάτων και των υποψηφίων ή/και αιρετών της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 41 Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης σωματείων, συλλόγων γονέων μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αθλητικών ενώσεων

ΔΗΜΟΣΙΟ, ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΛΛΑΓΕΣ, ΣΧΟΛΕΙΑ, ΩΡΑΡΙΟ, ΣΤΕΛΕΧΗ, PROTEINOMENA, ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ, ΝΟΜΟΣ 4807/21


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!

[yield_ad_afto_invideo]