ΕΟΤ: Σύστημα αξιολόγησης των υπαλλήλων (εγκύκλιος)

Σε συνέχεια των ως άνω σχετικών, τροποποιείται εκ νέου η υπ’ αρίθμ. 5909/15-05-2017 Εγκύκλιος ΕΟΤ ως προς την τελευταία παράγραφο του Κεφαλαίου 2

«Χρόνος σύνταξης Εκθέσεων Αξιολόγησης», ως εξής:

«1. Τα έντυπα έκθεσης αξιολόγησης δύνανται να συμπληρώνονται με πρωτοβουλία του αξιολογούμενου ή του αξιολογητή.

2. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών (ήτοι από την 21/09/2017 έως και την 30/09/2017), ο αξιολογούμενος υποχρεούται να προμηθευτεί και να υποβάλει στον Α αξιολογητή την έκθεση αξιολόγησής του, συμπληρωμένη κατά το σκέλος που τον αφορά.

Η διαβίβαση του συμπληρωμένου εντύπου από τον αξιολογούμενο στον Α αξιολογητή θα γίνεται με σχετική αίτηση του αξιολογούμενου, η οποία θα υποβάλλεται στο Γενικό Πρωτόκολλο του ΕΟΤ και θα κοινοποιείται υποχρεωτικά αυθημερόν στην οικεία Διεύθυνση Διοικητικού.

3. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή της έκθεσης αξιολόγησης από τον αξιολογούμενο (ήτοι από την 01/10/2017 έως και την 10/10/2017), ο Α αξιολογητής υποχρεούται να υποβάλει στον Β αξιολογητή την έκθεση αξιολόγησης, συμπληρωμένη κατά το σκέλος που τον αφορά.

Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας της παρ. 2 του παρόντος (ήτοι από την 01/10/2017 κ.εξ.), η διαδικασία δεν αναστέλλεται και η έκθεση αξιολόγησης συντάσσεται απευθείας από τον Α αξιολογητή.

Η διαβίβαση των συμπληρωμένων εντύπων από τον Α στον Β αξιολογητή θα γίνεται με σχετική αίτηση του πρώτου, η οποία θα υποβάλλεται στο Γενικό Πρωτόκολλο του ΕΟΤ και θα κοινοποιείται υποχρεωτικά αυθημερόν στην οικεία Διεύθυνση Διοικητικού.

4. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή της έκθεσης αξιολόγησης από τον Α αξιολογητή (ήτοι από την 11/10/2017 έως και την 20/10/2017), ο Β αξιολογητής υποχρεούται να υποβάλει στην οικεία Διεύθυνση Διοικητικού την έκθεση αξιολόγησης, συμπληρωμένη κατά το σκέλος που τον αφορά. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτων των προθεσμιών των παρ. 2 και 3 του παρόντος (ήτοι από την 11/10/2017 κ.εξ.), η έκθεση αξιολόγησης συντάσσεται απευθείας από τον Β αξιολογητή.

Η διαβίβαση των συμπληρωμένων εντύπων από τον Β αξιολογητή θα γίνεται με σχετική αίτησή του, η οποία θα υποβάλλεται στο Γενικό Πρωτόκολλο του ΕΟΤ προς την οικεία Διεύθυνση Διοικητικού.

5. Οι αξιολογητές των υπαλλήλων (Α και Β), αν υπαιτίως δεν εκπληρώνουν την υποχρέωση αξιολόγησης των υφισταμένων τους, δεν δύνανται να συμμετέχουν σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων, κατά τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 και του Ν. 3584/2007 ή σύμφωνα με άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις. Η προηγούμενη βεβαίωση της τήρησης των υποχρεώσεων των παρ. 2, 3 και 4 του παρόντος από την οικεία Διεύθυνση Διοικητικού συνιστά προϋπόθεση για να συμμετάσχει ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος στις ως άνω
διαδικασίες.»

Προς διευκόλυνση της όλης διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 περ. δ΄
και ε΄ του Ν. 4369/2016, επισημαίνονται τα εξής:

1. Σε περίπτωση πραγματικής αδυναμίας (π.χ. μακροχρόνιες αναρρωτικές άδειες, άδειες κύησης και λοχείας) του προϊσταμένου που ενεργεί ως αξιολογητής, τις εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσει ο νόμιμος αναπληρωτής του, εφόσον αυτός εκτελούσε χρέη αναπληρωτή προϊσταμένου για τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) της αξιολογικής περιόδου. Σε αντίθετη περίπτωση, καθώς και όταν δεν υπάρχει νόμιμος αναπληρωτής, οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται κατ’ εξαίρεση από τον άμεσο προϊστάμενο του αξιολογητή.

2. Δεν συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης για χρονικό διάστημα μικρότερο των πέντε (5) μηνών. Κατ’ εξαίρεση, όταν αξιολογητής είναι ο Υπουργός, ο Αναπληρωτής Υπουργός, ο Υφυπουργός, ο Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας, το μονομελές όργανο διοίκησης ή ο πρόεδρος συλλογικού οργάνου διοίκησης ή ο Διευθυντής του γραφείου του Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού ή Υφυπουργού, μπορεί να συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών υπηρεσίας και σε περίπτωση που οι πιο πάνω
αποχωρήσουν από τη θέση τους μπορεί να συντάσσονται εκθέσεις αξιολόγησης μέχρι και εξήντα (60) ημέρες μετά την αποχώρησή τους.

Οι υπάλληλοι (αξιολογούμενοι και αξιολογητές) που εμπίπτουν στις ως άνω περιπτώσεις καλούνται να υποβάλουν στη Διεύθυνση Διοικητικού του ΕΟΤ σχετικό αίτημα-υπεύθυνη δήλωση για την εξαίρεσή τους από τη διαδικασία της αξιολόγησης, εφόσον δεν το έχουν ήδη πράξει.

Κατά τα λοιπά, η υπ’ αρίθμ. 5909/15-05-2017 Εγκύκλιος ΕΟΤ ισχύει ως έχει.

Το παρόν να επιδοθεί αυθημερόν ενυπογράφως σε όλους τους υπαλλήλους ΕΟΤ, με ευθύνη των Προϊσταμένων τους.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!