έναρξη-2ου-έκτακτου-κύκλου-κινητικότη-363633
ΔΗΜΟΣΙΟ | 01.02.2024 | 23:04

Έναρξη 2ου Έκτακτου Κύκλου Κινητικότητας στη ΡΑΑΕΥ

Δημοσιεύτηκε η απόφαση για την έναρξη του 2ου Έκτακτου Κύκλου Κινητικότητας έτους 2024 στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας & Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) και του ν. 4873/2021.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Κατόπιν της σύμφωνης γνώμης της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας (ΚΕΚ) κατά τη συνεδρίαση της 30ης Ιανουαρίου 2024, εγκρίθηκαν, ανά θεματικό κλάδο, τα κάτωθι αιτήματα:

– Θεματικός Κλάδος Υδάτων: δέκα (10) αποσπάσεις προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίουμόνιμο προσωπικό ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και

– Θεματικός Κλάδος Αποβλήτων: δέκα (10) αποσπάσεις προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίουμόνιμο προσωπικό ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Η είσοδος των ενδιαφερομένων υπαλλήλων στην εφαρμογή του Μητρώου είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο https://hr.apografi.gov.gr. Στη συνέχεια, οι υπάλληλοι πληκτρολογούν τους κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης, που ήδη διαθέτουν (σχετ. η με στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/1011/οικ.9434/31.5.2023 με ΑΔΑ: 99ΦΕ46ΜΤΛ6-ΩΨ0 εγκύκλιος της Υπηρεσίας). Κατόπιν, ο υπάλληλος επιλέγει «Εξουσιοδότηση» και μεταφέρεται στην αρχική σελίδα της εφαρμογής, όπου μπορεί να δει τις διαθέσιμες θέσεις του έκτακτου κύκλου «2 ος Έκτακτος Κύκλος Κινητικότητας 2024 (ΡΑΑΕΥ)» και να υποβάλει αίτηση για τη θέση/σεις που τον ενδιαφέρουν για απόσπαση. Ο υπάλληλος επιλέγοντας το πεδίο «Μετάβαση στις Θέσεις του Κύκλου Κινητικότητας» μπορεί να δει τις θέσεις που προκηρύσσονται, στο πλαίσιο του 2 ου Έκτακτου Κύκλου Κινητικότητας 2024 (ΡΑΑΕΥ).