ΕΚΚΔΑ: Επιμόρφωση στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (αιτήσεις) - Aftodioikisi.gr
Τετάρτη
20
Οκτώβριος
Back

ΕΚΚΔΑ: Επιμόρφωση στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (αιτήσεις)

Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) διοργανώνει, κατά την επιμορφωτική περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2021, σειρά πιστοποιημένων επιμορφωτικών προγραμμάτων που απευθύνονται στα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τα προγράμματα συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»), προέκυψαν μετά από ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών, επεξεργασία σχεδίων εκπαίδευσης και αιτήματα των Φορέων, αποσκοπούν στην αποτελεσματική υποστήριξη της υλοποίησης των δημοσίων πολιτικών και εντάσσονται σε επτά θεματικούς τομείς.

Στο θεματικό τομέα της Εισαγωγικής Εκπαίδευσης, διοργανώνεται σειρά επιμορφωτικών προγραμμάτων με τίτλο:

«ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Ομάδα Στόχος: Το πρόγραμμα απευθύνεται σε δόκιμους/μες δημοσίους υπαλλήλους κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ όλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και σε δόκιμους/μες
υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού, σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 40 και 47 του Ν.3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας) και των άρθρων 45 και 54 του Ν.3584/2007 (Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων), αντίστοιχα.

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξοικείωση των δοκίμων υπαλλήλων, ανδρών και γυναικών, με το πλαίσιο λειτουργιών και αρχών του σύγχρονου περιβάλλοντος της Δημόσιας Διοίκησης.

Η εισαγωγική εκπαίδευση είναι υποχρεωτική τόσο για τις υπηρεσίες όσο και για τις/τους υπαλλήλους και γίνεται κατά τη διάρκεια της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας αυτών. Αποτελεί προϋπόθεση για την προαγωγή των υπαλλήλων στον επόμενο του εισαγωγικού βαθμό.

Χρονική Διάρκεια: 70 ώρες.

Θεματικές Ενότητες Προγράμματος:

1. Έναρξη του Προγράμματος. Γενική παρουσίαση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»
2. Οργάνωση και λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης
3. Νομιμότητα, Διαφάνεια και Αποτελεσματικότητα της Διοικητικής Δράσης
4. Σύνταξη, Έκδοση Δημοσίων Εγγράφων και Δημοσίευση Διοικητικών Πράξεων
5. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Πρότυπες Υπηρεσίες για τον Πολίτη
6. Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων/Κώδικας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων
7. Κοινωνικές Δεξιότητες: Διαχείριση σχέσεων με πολίτες και συναδέλφους/ισσες
8. Κοινωνικές Δεξιότητες: Αποτελεσματική επικοινωνία και δυναμική ομάδων
9. Υγεία και Ασφάλεια Εργασίας
10. α. Οικονομία και Δημοσιονομική Πολιτική
ή β. Θεσμικό πλαίσιο και λειτουργίες της Περιφερειακής και της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης

ή γ. Εργαστήριο με αντικείμενο την Ενίσχυση της Συνεργασίας των φορέων και την Προαγωγή των συνεργατικών σχηματισμών

ή δ. Η Κοινωνική Ασφάλιση στην Ελλάδα-Θεσμικό πλαίσιο και λειτουργία
ή ε. Σύγχρονες Πολιτικές Υγείας και Σύγχρονα Συστήματα Υγείας-Οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών Υγείας
ή στ. Σύγχρονοι Θεσμοί και Πολιτικές Κοινωνικής Προστασίας
11. Αξιολόγηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των επιμορφούμενων

Οι ενότητες (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 11) είναι κοινές για όλα τα προγράμματα εισαγωγικής εκπαίδευσης, ενώ η δέκατη (10) ομάδα θεματικών ενοτήτων διαφοροποιείται, όπου αυτό είναι δυνατόν, ανάλογα με την υπηρεσία προέλευσης των υπαλλήλων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (10α & 10γ υπάλληλοι Υπουργείων, Ν.Π.Δ.Δ., Ανεξάρτητων Αρχών κλπ, 10α & 10β υπάλληλοι
Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, 10δ υπάλληλοι φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, 10ε υπάλληλοι φορέων Υγείας και 10στ υπάλληλοι φορέων Κοινωνικής Προστασίας).

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Επισημαίνεται ότι ειδικά για τη συμμετοχή των υπαλλήλων στην εισαγωγική εκπαίδευση είναι υποχρεωτική: α) η εγγραφή της Υπηρεσίας τους (Απόδοση Ρόλου Υπευθύνου) στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Συμμετοχής σε επιμορφωτικά προγράμματα με ευθύνη των Τμημάτων Προσωπικού ή Εκπαίδευσης, β) η εγγραφή τους στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Συμμετοχής σε επιμορφωτικά προγράμματα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. καθώς και γ) η αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού αιτήματος από τον/την υπεύθυνο/η για την υποβολή αιτημάτων για την εισαγωγική εκπαίδευση.

Ο ορισμός των συμμετεχoυσών/χόντων σε κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελεί ευθύνη του ΙΝ.ΕΠ., το οποίο συνεργάζεται αποκλειστικά με τα αρμόδια Τμήματα Προσωπικού ή Εκπαίδευσης των Υπηρεσιών.

Προκειμένου οι συμμετέχοντες/χουσες να λάβουν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει ανελλιπώς το πρόγραμμα και να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την
προβλεπόμενη διαδικασία αξιολόγησης γνώσεων και δεξιοτήτων.

Η ανωτέρω δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Κάντε αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα εδώ.

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!