Δημόσιο: Τι προβλέπεται για εγκυρότητα πιστοποιητικών πολιτών & τεστ ανεμβολίαστων υπαλλήλων (εγκύκλιος) - Aftodioikisi.gr
Τρίτη
23
Νοέμβριος
Back

Δημόσιο: Τι προβλέπεται για εγκυρότητα πιστοποιητικών πολιτών & τεστ ανεμβολίαστων υπαλλήλων (εγκύκλιος)

Tα νέα μέτρα για το Δημόσιο στον απόηχο της ανησυχίας για τους ελέγχους, καταγράφει η 66η εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών:

Συγκεκριμένα αναφορικά με την είσοδο στις υπηρεσίες του Δημοσίου προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι «κατά την επίδειξη των πιστοποιητικών και βεβαιώσεων πριν την είσοδο στις υπηρεσίες του Δημοσίου θα πρέπει να γίνεται και έλεγχος εγκυρότητας»

Τι προβλέπεται αναλυτικά

Το κοινό εισέρχεται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο: [α] πιστοποιητικού εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 ή [β] πιστοποιητικού νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 ή [γ] βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9. Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως και δεκαεπτά ετών, δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test),σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 9. Εξαιρούνται από την εφαρμογή του παρόντος σημείου απολύτως κατεπείγουσες περιπτώσεις, ιδίως πρόσβασης σε αστυνομικά τμήματα, που δεν επιδέχονται αναβολής.

Συγκεκριμένα:
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  1. Σύμφωνα με την αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 69136/4-11-2021 (ΦΕΚ Β΄ 5138) ΚΥΑ η εξυπηρέτηση του κοινού εξακολουθεί να γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.
  2. Από 6.11.2021 το κοινό εισέρχεται στις υπηρεσίες του Δημοσίου κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο:

[α] πιστοποιητικού εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ ή

[β] πιστοποιητικού νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ ή

[γ] βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ. Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως και δεκαεπτά ετών, δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test),σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ.

Εξαιρούνται από την εφαρμογή του παρόντος σημείου απολύτως κατεπείγουσες περιπτώσεις, ιδίως πρόσβασης σε αστυνομικά τμήματα, που δεν επιδέχονται αναβολής.

Επισημαίνεται ότι κατά την επίδειξη των ως άνω πιστοποιητικών και βεβαιώσεων πριν την είσοδο στις υπηρεσίες του Δημοσίου θα πρέπει να γίνεται και έλεγχος εγκυρότητας των ως άνω βεβαιώσεων σύμφωνα με το άρθρο 205 του ν.4820/2021 μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής που είναι προσβάσιμη μέσω του συνδέσμου https://covidfree.gov.gr/, όπου και παρέχονται οδηγίες για τη χρήση της.

Κατόπιν των ανωτέρω επισημαίνεται ότι κάθε Υπηρεσία υποχρεούται προς διασφάλιση της δημόσιας υγείας και γνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες λειτουργίας της, να καθορίσει τον τρόπο, με τον οποίο θα γίνεται απαρέγκλιτα ο έλεγχος των πιστοποιητικών των πολιτών πριν την είσοδό τους στις υπηρεσίες, καθώς και το προσωπικό που θα αναλάβει την εν λόγω υποχρέωση.

Κάθε 48 ώρες τα τεστ των ανεμβολίαστων

Παράλληλα, πλέον, οι ανεμβολίαστοι δημόσιοι υπάλληλοι θα πρέπει να κάνουν δύο αντί ένα που προβλεπόταν έως την περασμένη Παρασκευή, rapid test την εβδομάδα. Σύμφωνα με την εγκύκλιο αυτά θα  πρέπει να γίνονται ανά 48 ώρες, δηλαδή, Δευτέρα-Τετάρτη ή Τρίτη-Πέμπτη ή Τετάρτη-Παρασκευή. Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος οι υπάλληλοι που έχουν διενεργήσει τον πρώτο διαγνωστικό έλεγχο από 6/11/2021, ημερομηνία έναρξης ισχύος της τροποποίησης της σχετικής ΚΥΑ, έως και 8.11.2021, δύνανται να πραγματοποιήσουν τον δεύτερο διαγνωστικό έλεγχο της εβδομάδας το αργότερο έως και την Τετάρτη 10.11.2021

  1. Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 της αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 69136/4-11-2021 (ΦΕΚ Β΄ 5138) ΚΥΑ «4. Όλοι οι εργαζόμενοι του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 9 αντιστοίχως και παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας τους υποχρεούνται σε διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου δύο (2) φορές την εβδομάδα με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70), ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη γιατρό, με δική τους δαπάνη, σύμφωνα με τις υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.55570/12.9.2021 (Β’ 4207) και Δ1α/Γ.Π.οικ.64232/15.10.2021 (Β’ 4766) κοινές υπουργικές αποφάσεις, όπως εκάστοτε ισχύουν».
Για την εφαρμογή του εν λόγω μέτρου ακολουθούν οδηγίες στο Κεφάλαιο Β’ της παρούσας εγκυκλίου.

Με την παρ. 2 του άρθρου μόνου αντικαθίσταται το άρθρο 2 της αριθ. Δ1α/ Γ.Π.οικ.55570/12.9.2021 ΚΥΑ όσον αφορά τη συχνότητα της υποχρέωσης διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου και ειδικότερα προβλέφθηκε ότι: «1. Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 διενεργείται έναντι αντιτίμου, όπως αυτό προσδιορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 65 του ν. 4812/2021 (Α’ 110), όπως ισχύει, με επιβάρυνση του ίδιου του εργαζομένου/υπαλλήλου, υποχρεωτικά δύο (2) φορές την εβδομάδα με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001, ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτες ιατρούς. 2. Ο εβδομαδιαίος διαγνωστικός έλεγχος νόσησης της παρ. 1 διενεργείται με χρονική απόσταση σαράντα οκτώ (48) ωρών μεταξύ των δύο (2) διαγνωστικών ελέγχων νόσησης.»

Self test: Υποχρεωτικά από Δευτέρα για υπαλλήλους δήμων, σούπερ μάρκετ (λίστα)

Κατόπιν των ανωτέρω από 6.11.2021 οι υπάλληλοι του Δημοσίου που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της αριθ. αριθ. Δ1α/ Γ.Π.οικ.55570/12.9.2021 ΚΥΑ υποχρεούνται να υποβάλλονται σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 έναντι αντιτίμου, με δική τους επιβάρυνση δύο (2) φορές την εβδομάδα και μεταξύ των δύο (2) διαγνωστικών ελέγχων νόσησης θα πρέπει να υπάρχει απόσταση σαράντα οκτώ ωρών.

Λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο αλλά και το σκοπό της εν λόγω ρύθμισης που είναι η προστασία της δημόσιας υγείας και προκειμένου να καταστεί δυνατός ο έλεγχος της συμμόρφωσης με την εν λόγω υποχρέωση από τις οικείες Διευθύνσεις Προσωπικού συνιστάται ο υποχρεωτικός διαγνωστικός έλεγχος να διενεργείται από τους υπόχρεους υπαλλήλους που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία Δευτέρα έως Παρασκευή ως εξής:

1ος ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Δευτέρα

2ος ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Τετάρτη

1ος ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Τρίτη

2ος ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Πέμπτη

1ος ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Τετάρτη

2ος ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Παρασκευή

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου μόνο της αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69461/5-11-2021 ΚΥΑ, «4. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, ο πρώτος εκ των δύο υποχρεωτικών διαγνωστικών ελέγχων νόσησης του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.55570/12.9.2021 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, δύναται να διενεργηθεί το αργότερο έως και την 8η.11.2021». Σύμφωνα δε με την παρ. 5 του άρθρου μόνο η εν λόγω τροποποιητική ΚΥΑ ισχύει από 6.11.2021.

Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος οι υπάλληλοι που έχουν διενεργήσει τον πρώτο διαγνωστικό έλεγχο από 6/11/2021, ημερομηνία έναρξης ισχύος της τροποποίησης της σχετικής ΚΥΑ, έως και 8.11.2021, δύνανται να πραγματοποιήσουν τον δεύτερο διαγνωστικό έλεγχο της εβδομάδας το αργότερο έως και την Τετάρτη 10.11.2021

Σε κάθε περίπτωση διευκρινίζεται ότι οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού, θα πρέπει να προσδιορίσουν την περιοδικότητα ελέγχου του προσωπικού τους λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε υπηρεσίας, το εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας των υπαλλήλων τους καθώς και κάθε άλλη παράμετρο που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία της δημόσιας υγείας μέσω του μέτρου διενέργειας του υποχρεωτικού διαγνωστικού ελέγχου δύο φορές την εβδομάδα.

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!