Δημόσιο: Διαθέσιμες 381 θέσεις για μετατάξεις και αποσπάσεις

Η aftodioikisi.gr, παρουσιάζει όλες τις διαθέσιμε θέσεις για μετατάξεις και αποσπάσεις στο δημόσιο τομέα.

Συνοπτικά:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δ. Ελλάδας και Ιονίου: Πρόσληψη 126 ατόμων (ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ)

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δ. Ελλάδας και Ιονίου, που εδρεύει στην Πάτρα της Π.Ε. Αχαΐας, της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, ανακοινώνει την πρόσληψη με μετάταξη προσωπικού, συνολικά εκατόν είκοσι έξι (126) ατόμων – Υπαλλήλων από Υπουργεία, Α.Δ., Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες Δ.Υ., καθώς και Υπαλλήλων Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο., μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου των οποίων κατέχει το Δημόσιο και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1)Ν. ΑΧΑЇΑΣ

5ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

3ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού (με πτυχίο Νομικής)

5ΠΕ Μηχανικών

1ΠΕ Πληροφορικής

4ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγων)

4ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

3ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Δασοπονίας (με ειδικότητα Δασοπονίας)

2ΔΕ Τεχνικών (Οδηγών)

6ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

2ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό

2)Ν. ΑΧΑЇΑΣ (Καλάβρυτα)

2ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγων)

2ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Δασοπονίας (με ειδικότητα Δασοπονίας)

3)Ν. ΑΧΑЇΑΣ (Αίγιο)

2ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγων)

1ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Δασοπονίας (με ειδικότητα Δασοπονίας)

4)Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Μεσολόγγι)

2ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγων)

2ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Δασοπονίας (με ειδικότητα Δασοπονίας)

2ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

5)Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Αμφιλοχία)

2ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγων)

2ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Δασοπονίας (με ειδικότητα Δασοπονίας)

6)Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ(ΤΡΙΠΟΛΗ)

3ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

5ΠΕ Μηχανικών

3ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγων)

2ΠΕ Γεωτεχνικών (Γαιωλόγων)

1ΠΕ Πληροφορικής

2ΠΕ Περιβάλλοντος

1ΤΕ Πληροφορικής

2ΤΕ Μηχανικών

2ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Δασοπονίας (με ειδικότητα Δασοπονίας)

2ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

4ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

1ΔΕ Προσωπικού Η/Υ

2ΔΕ Τεχνικών (Οδηγών)

7)Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ (Βυτίνα)

2ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγων)

2ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Δασοπονίας (με ειδικότητα Δασοπονίας)

8)Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ (Άστρος Κυνουρίας)

1ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγων)

1ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Δασοπονίας (με ειδικότητα Δασοπονίας)

9)Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Σπάρτη)

2ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

2ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

2ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

10)Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Μολάοι)

2ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγων)

2ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Δασοπονίας (με ειδικότητα Δασοπονίας)

11)Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Γύθειο)

2ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγων)

2ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Δασοπονίας (με ειδικότητα Δασοπονίας)

12)Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Κυπαρισσία)

2ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγων)

13)Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

5ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

2ΠΕ Μηχανικών

2ΠΕ Γεωτεχνικών (Γεωλόγων)

3ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

3ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

14)Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

2ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

15)Ν. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

1ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

1ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

1ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

16)Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

1ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

1ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

α) Όλοι οι Μόνιμοι και οι Ι.Δ.Α.Χ. Υπάλληλοι Υπουργείων ή άλλων Δ.Υ. ή Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίοι έχουν συμπληρώσει πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία από το διορισμό τους ή από προηγούμενη μετάταξη με τις διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 3528/2007 ή άλλες ειδικές διατάξεις.

Επισημαίνεται ότι στο πεδίο εφαρμογής της παραπάνω διάταξης δεν εμπίπτουν οι Υπάλληλοι των Περιφερειών, Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, οι Δικαστικοί Υπάλληλοι, οι Υπάλληλοι Ι.Δ.Ο.Χ. Υπουργείων,Δ.Υ. ή Ν.Π.Δ.Δ. και γενικώς οι υπάλληλοι που δεν υπάγονται στον Υπαλληλικό Κώδικα (Ν.3528/2007).

β) Οι Υπάλληλοι Ι.Δ.Α.Χ. Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και ΔΕΚΟ, οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού

τους κεφαλαίου, εφόσον έχουν συμπληρώσει διετή τουλάχιστον υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α/2007.)

Επισημαίνεται ότι, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1892/90 δεν ανήκουν στο Δημόσιο Τομέα και συνεπώς, οι υπάλληλοί τους δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 6 τουΝ.3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α/2007).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση υποψηφιότητας (σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα ανακοίνωση, υπόδειγμα) με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά επί αποδείξει, με την ένδειξη: «Αίτηση συμμετοχής στην υπ’ αριθ. πρωτ. 58977/14.03.2017 Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετάταξη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου», στην ταχ. διεύθυνση:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δ. Ελλάδας & Ιονίου, Γ. Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας, Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήμα Προσωπικού,

Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 28, Τ.Κ. 264 41, Πάτρα.

Πληροφορίες στα τηλ.: 2613 600112 & 2613 600149.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 27-03-2017 έως και 28-04-2017

(καθημερινά εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Γ. Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας /ΥΠ.ΟΙΚ.: Πρόσληψη 131 ατόμων (ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ)

Η Γ. Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, του Υπουργείου Οικονομικών, που εδρεύει στην Αθήνα, της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να καλύψει τις ιδιαίτερα αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες σε προσωπικό στις κεντρικές και περιφερειακές Υπηρεσίες της, ανακοινώνει την πρόσληψη με μετάταξη προσωπικού, συνολικά εκατόν τριάντα ενός (131) ατόμων – Υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4440/2016 (Α’224) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 του ν. 4456/2017 (Α’ 24), των άρθρων 71, 73 και 74 του ν.3528/2007 (Α΄26), του άρθρου 6 παρ. 3 του ν. 4062/2012 (Α’70) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 19 του ν. 3801/2009 (Α΄163), 68 παρ. 1 του ν. 4002/2011 (Α΄180), 6 του ν. 3613/2007 (Α’ 263) και 35 παρ. 5 του ν. 4024/2011 (Α΄226), όπως ισχύουν, σε κενές οργανικές θέσεις ή με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχουν οι υπάλληλοι.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

Όλοι οι Μόνιμοι και οι Ι.Δ.Α.Χ. Υπάλληλοι Υπουργείων ή άλλων Δ.Υ. ή Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και Ανεξάρτητων Αρχών, Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. & Δ.Ε.Κ.Ο., που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου και αποτελούν φορείς της Γ. Κυβέρνησης, όπως καταγράφονται στο Μητρώο της ΕΛ.ΣΤΑΤ.ΑΡΧΗΣ (www.statistics.gr), για τους οποίους έχουν παρέλθει πέντε έτη από το διορισμό τους ή από προηγούμενη μετάταξη με τις διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 3528/2007 ή άλλες ειδικές διατάξεις, με εξαίρεση τις διατάξεις που προβλέπουν τη διάταξη σε παραμεθόριες περιοχές ή αμοιβαία μετάταξη υπαλλήλων.

Ειδικά για τις θέσεις στο Γραφείο Ελληνικού, δικαίωμα υποβολής έχουν Υπάλληλοι

από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή και από Ο.Τ.Α., καθώς και από Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει εξ ολοκλήρου ή κατά πλειοψηφία στο Ελληνικό Δημόσιο, με αντίστοιχη κατάργηση της οργανικής τους θέσης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) για τις θέσεις ΠΕ Εφοριακών θα προηγηθούν οι απόφοιτοι οικονομικών σχολών

ή οι κάτοχοι πτυχίου νομικής.

β)για τις θέσεις ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού για τη Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων

και Διαχείρισης Κινητών Αξιών θα προηγηθούν οι απόφοιτοι οικονομικών σχολών ή

κάτοχοι πτυχίου νομικής.

γ)για τις θέσεις ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού για τη Διεύθυνση Τεχνικών

Υπηρεσιών θα προηγηθούν οι κάτοχοι πτυχίου μαθηματικών ή στατιστικής ή οι απόφοιτοι οικονομικών σχολών ή κάτοχοι πτυχίου νομικής.

δ)για τις λοιπές θέσεις ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού θα προηγηθούν οι κάτοχοι

πτυχίου νομικής ή οι απόφοιτοι οικονομικών σχολών.

ε)για τις θέσεις ΠΕ Μηχανικών για την Κεντρική Υπηρεσία θα προηγηθούν οι

διπλωματούχοι τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ή Αγρονόμων- Τοπογράφων Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών ή Αρχιτεκτονικής.

στ)για τις θέσεις ΠΕ Μηχανικών για το Γραφείο Ελληνικού θα προηγηθούν οι

διπλωματούχοι τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ή Αγρονόμων- Τοπογράφων Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Αρχιτεκτονικής.

ζ)για τις λοιπές θέσεις ΠΕ Μηχανικών θα προηγηθούν οι διπλωματούχοι

Αγρονόμων- Τοπογράφων Μηχανικών ή Πολιτικών Μηχανικών.

η) για τις θέσεις ΤΕ Μηχανικών θα προηγηθούν οι πτυχιούχοι τμημάτων

Τοπογραφίας ή Πολιτικών Δομικών Έργων ή Έργων Υποδομής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση υποψηφιότητας για μετάταξη, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, με υποχρεωτική αναγραφή της θέσης που τον ενδιαφέρει, με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, στην ταχ. διεύθυνση:

Υπουργείο Οικονομικών, Πρωτόκολλο, α’ όροφος, Γραφείο 101, Πανεπιστημίου 37, Τ.Κ. 101 84, Αθήνα,

είτε ταχυδρομικά επί αποδείξει, με την ένδειξη: «Αίτηση συμμετοχής στην υπ’ αριθ. πρωτ. 2/20135/0004/14.03.2017 Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξεις» στην ταχ. διεύθυνση:

Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης, Αυτοτελής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, Τμήμα Β΄, Πανεπιστημίου 37, Τ.Κ. 101 65, Αθήνα.

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 3338238 & 210 3338362 (Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 14-03-2017 έως και 13-04-2017

(καθημερινά εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Ν.Π.Δ.Δ. «Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών»: Πρόσληψη 14 ατόμων (ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών», που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με μετάταξη δεκατεσσάρων (14) ατόμων – Υπαλλήλων, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26Α΄) σε συνδυασμό με το άρθρο 38 του Ν. 4456/2017 (ΦΕΚ 24Α΄) από Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες καθώς και υπαλλήλων Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο., μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου των οποίων κατέχει το Δημόσιο (επισημαίνεται ότι οι Δημοτικές και Κοινοτικές Επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1892/1990 δεν ανήκουν στο δημόσιο τομέα και συνεπώς, δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α) και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

2ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού

1ΠΕ Γεωπονικού

2ΔΕ Τεχνικού (ειδικότητας ηλεκτρολόγου)

2ΔΕ Τεχνικού (ειδικότητας υδραυλικού)

2ΔΕ Γεωργοκτηνοτροφικού

3ΥΕ Φυλάκων

1ΥΕ Εργατών

1ΥΕ Επιμελητών.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

α) Όλοι οι Μόνιμοι και οι Ι.Δ.Α.Χ. Υπάλληλοι Υπουργείων ή άλλων Δ.Υ. ή Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίοι έχουν συμπληρώσει πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία από το διορισμό τους ή από προηγούμενη μετάταξη.

Επισημαίνεται ότι στο πεδίο εφαρμογής της παραπάνω διάταξης δεν εμπίπτουν οι Υπάλληλοι των Δήμων, οι Δικαστικοί Υπάλληλοι, οι Υπάλληλοι Ι.Δ.Ο.Χ. Υπουργείων,

Δ.Υ. ή Ν.Π.Δ.Δ. και γενικώς οι υπάλληλοι που δεν υπάγονται στον Υπαλληλικό Κώδικα (Ν.3528/2007, ΦΕΚ 26Α’).

β) Οι Υπάλληλοι Ι.Δ.Α.Χ. Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και ΔΕΚΟ, οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού

τους κεφαλαίου.

γ)Οι Υπάλληλοι των φορέων εντός Γενικής Κυβέρνησης, όπως καταγράφονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση υποψηφιότητας (σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα ανακοίνωση, υπόδειγμα) με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά επί αποδείξει, με την ένδειξη: «Αίτηση συμμετοχής στην υπ’ αριθ. πρωτ. 1922/14-03-2017 Ανακοίνωση του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών», στην ταχ. διεύθυνση:

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Διεύθυνση Διοικητικού, Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 75, Αθήνα.

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 5294881 (Δ/νση Διοικητικού του Γεωπονικού Παν/μίου).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 20-03-2017 έως και 21-04-2017

(καθημερινά εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Ν.Π.Δ.Δ. «Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Αθηνών»: Πρόσληψη 4 ατόμων (ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Αθηνών», που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με μετάταξη Διοικητικού Προσωπικού τεσσάρων (4) ατόμων – Υπαλλήλων από Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ., Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Αρχές ή άλλες Δ.Υ. καθώς και από Κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. & Δ.Ε.Κ.Ο., μη εισηγμένα στο Χρηματιστήριο, την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου των οποίων κατέχει το Δημόσιο και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού (με κατεύθυνση λογιστική)

1ΠΕ Πληροφορικής

1ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού (με πτυχίο Λογιστή)

1ΤΕ Πληροφορικής.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

α) Όλοι οι Μόνιμοι και οι Ι.Δ.Α.Χ. Υπάλληλοι Υπουργείων ή άλλων Δ.Υ. ή Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίοι έχουν συμπληρώσει πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία από το διορισμό τους ή από προηγούμενη μετάταξη.

Επισημαίνεται ότι στο πεδίο εφαρμογής της παραπάνω διάταξης δεν εμπίπτουν οι Υπάλληλοι των Δήμων, οι Δικαστικοί Υπάλληλοι, οι Υπάλληλοι Ι.Δ.Ο.Χ. Υπουργείων,

Δ.Υ. ή Ν.Π.Δ.Δ. και γενικώς οι υπάλληλοι που δεν υπάγονται στον Υπαλληλικό Κώδικα (Ν.3528/2007).

β) Οι Υπάλληλοι Ι.Δ.Α.Χ. Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ.

γ) Οι Υπάλληλοι των Δ.Ε.Κ.Ο., οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου.

Σημειώνεται ότι οι υπάλληλοι αυτοί θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει πενταετή

τουλάχιστον υπηρεσία κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

δ)Οι Υπάλληλοι των φορέων εντός Γενικής Κυβέρνησης, όπως καταγράφονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

ε)Οι υπάλληλοι των Ν.Π.Ι.Δ. καθώς και εκείνοι των Δ.Ε.Κ.Ο. προσκομίζουν και

βεβαίωση της Υπηρεσίας τους ότι πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων του

άρθρου 6 του Ν.3613/2007 και ειδικότερα συνυποβάλλεται:

1) Για μεν τους τακτικούς υπαλλήλους με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου των κρατικών Ν.Π.Ι.Δ., βεβαίωση του Νομικού Προσώπου ή αντίστοιχα της οικείας υπηρεσίας σχετικά με το νομικό καθεστώς που το διέπει, ήτοι ότι ανήκει στο κράτος ή επιχορηγείται τακτικώς σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους σε ποσοστό πενήντα ένα στα εκατό (51%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού του.

2) Για τους υπαλλήλους των Δ.Ε.Κ.Ο., βεβαίωση από την οικεία υπηρεσία, από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο και ότι το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. ΔΙΠΙΔΔ/Β/18.21/775/οικ.34663/21-12-2007 Εγκύκλιο του Υπ.ΕΣ.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση υποψηφιότητας (σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα ανακοίνωση, υπόδειγμα) με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε από εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, με την ένδειξη: «Αίτηση συμμετοχής στην υπ’ αριθ. πρωτ. 2174/09-03-2017 Ανακοίνωση του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (Ξ.Ε.Ε.)», στην ταχ. διεύθυνση:

Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας, Πρωτόκολλο, 6ος όροφος, Πανεπιστημίου 24, Τ.Κ. 105 64, Αθήνα.

Πληροφορίες στα τηλ.: 213 2169900 και 213 2169992 (Δ/νση Διοικητικού του Ξ.Ε.Ε.).

Συνοδευτικά: Αίτηση υποψηφιότητας (1 φύλλο).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 23-03-2017 έως και 27-04-2017

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων: Πρόσληψη 10 ατόμων (ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ)

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, σε συνέχεια της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 1557/31.3.2016 (ΑΔΑ:ΩΒ2ΑΟΞΤΒ-ΕΜΝ) και προκειμένου να στελεχώσει τις οργανικές μονάδες της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 123/2012 (ΦΕΚ 216/Α’/05.11.2012), ανακοινώνει την πρόσληψη με μετάταξη Προσωπικού, συνολικά δέκα (10) ατόμων-Υπαλλήλων στις θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

3ΕΕΠ Ειδικότητας Νομικού

2ΕΕΠ Ειδικότητας Διπλωματούχων Μηχανικών

2ΕΕΠ Ειδικότητας Στατιστικολόγου

2ΕΕΠ Ειδικότητας Βιολόγου-Βιοχημικού

1ΕΕΠ Ειδικότητας Φαρμακοποιού.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση μετάταξής τους προς την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. στην οποία να προκύπτει η θέση στην οποία ενδιαφέρεται να μεταταχθεί ο Υπάλληλος (συνημμένο υπόδειγμα) με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με απόδειξη με την ένδειξη: «Αίτηση συμμετοχής στην υπ’ αριθ. πρωτ. 1814/15-03-2017 Ανακοίνωση – Πρόσκληση για τη Μετάταξη Υπαλλήλων στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.», στην ταχ. διεύθυνση:

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, Γ. Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων, Διεύθυνση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης, Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης & Ανθρώπινου Δυναμικού της Αρχής, Λ. Κηφισίας 7, Τ.Κ. 115 23, Αμπελόκηποι, Αθήνα.

Οι αιτήσεις υποψηφίων που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 1557/31-03-2016 (ΑΔΑ: ΩΒ2ΑΟΞΤΒ-ΕΜΝ) εξακολουθούν να ισχύουν.

Πληροφορίες στα τηλ.: 213 2124700, 213 2124726 και 213 2124723,

(καθημερινά από 08.00π.μ.-15.30μ.μ.).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 21-04-2017.

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων: Πρόσληψη 11 ατόμων (ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ)

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να στελεχώσει τις οργανικές μονάδες της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 123/2012 (ΦΕΚ 216/Α’/05.11.2012), ανακοινώνει την πρόσληψη με μετάταξη Προσωπικού, συνολικά έντεκα (11) ατόμων-Υπαλλήλων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

5ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

2ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού

3ΤΕ Πληροφορικής

1ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση μετάταξής τους προς την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. στην οποία να προκύπτει η θέση στην οποία ενδιαφέρεται να μεταταχθεί ο Υπάλληλος (συνημμένο υπόδειγμα) με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με απόδειξη με την ένδειξη: «Αίτηση συμμετοχής στην υπ’ αριθ. πρωτ. 1812/15-03-2017 Ανακοίνωση – Πρόσκληση για τη Μετάταξη Υπαλλήλων στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.», στην ταχ. διεύθυνση:

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, Γ. Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων, Διεύθυνση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης, Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης & Ανθρώπινου Δυναμικού της Αρχής, Λ. Κηφισίας 7, Τ.Κ. 115 23, Αμπελόκηποι, Αθήνα.

Πληροφορίες στα τηλ.: 213 2124700, 213 2124720, 213 2124723, 213 2124726 και

213 2124727, (καθημερινά από 08.00π.μ.-15.30μ.μ.).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 21-04-2017.

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας: Πρόσληψη 85 ατόμων (ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ)

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας, που εδρεύει στη Λαμία της Π.Ε. Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την κάλυψη των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με μετάταξη Διοικητικού Προσωπικού από Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες Δ.Υ., καθώς και Υπαλλήλων Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο., μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου των οποίων κατέχει το Δημόσιο, συνολικά ογδόντα πέντε (85) ατόμων-Υπαλλήλων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

10ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, Λαμία Φθιώτιδας

7ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, Ψαχνά Ευβοίας

1ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, Θήβα Βοιωτίας

1ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, Καρπενήσι Ευρυτανίας

2ΠΕ Μηχανικών, Λαμία Φθιώτιδας

2ΠΕ Μηχανικών, Ψαχνά Ευβοίας

2ΠΕ Πληροφορικής, Λαμία Φθιώτιδας

1ΠΕ Πληροφορικής, Ψαχνά Ευβοίας

1ΠΕ Ιατρών, Ψαχνά Ευβοίας

10ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, Λαμία Φθιώτιδας

6ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, Ψαχνά Ευβοίας

1ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, Θήβα Βοιωτίας

4ΤΕ Μηχανικών, Λαμία Φθιώτιδας

3ΤΕ Μηχανικών, Ψαχνά Ευβοίας

1ΤΕ Μηχανικών, Άμφισσα Φωκίδας

1ΤΕ Νοσηλευτικής, Λαμία Φθιώτιδας

3ΤΕ Πληροφορικής, Λαμία Φθιώτιδας

2ΤΕ Πληροφορικής, Ψαχνά Ευβοίας

1ΤΕ Πληροφορικής, Καρπενήσι Ευρυτανίας

1ΤΕ Πληροφορικής, Θήβα Βοιωτίας

1ΤΕ Πληροφορικής, Άμφισσα Φωκίδας

1ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων, Λαμία Φθιώτιδας

1ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων, Ψαχνά Ευβοίας

1ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων, Καρπενήσι Ευρυτανίας

1ΤΕ Ανθοκομίας, Λαμία Φθιώτιδας

1ΤΕ Ανθοκομίας, Ψαχνά Ευβοίας

1ΔΕ Τεχνικών, Λαμία Φθιώτιδας

1ΔΕ Τεχνικών, Ψαχνά Ευβοίας

1ΔΕ Τεχνικών, Καρπενήσι Ευρυτανίας

1ΔΕ Οδηγών, Λαμία Φθιώτιδας

4ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, Λαμία Φθιώτιδας

2ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, Ψαχνά Ευβοίας

1ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, Θήβα Βοιωτίας

1ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, Άμφισσα Φωκίδας

1ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, Καρπενήσι Ευρυτανίας

2ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, Λαμία Φθιώτιδας

2ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, Ψαχνά Ευβοίας

1ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, Θήβα Βοιωτίας

1ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, Άμφισσα Φωκίδας

1ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, Καρπενήσι Ευρυτανίας.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

α) Όλοι οι Μόνιμοι και οι Ι.Δ.Α.Χ. Υπάλληλοι Υπουργείων ή άλλων Δ.Υ., ή Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίοι έχουν συμπληρώσει 5ετή τουλάχιστον υπηρεσία από το διορισμό τους ή από προηγούμενη μετάταξη με τις διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 3528/07 ή άλλες ειδικές διατάξεις, με εξαίρεση τις διατάξεις που προβλέπουν τη μετάταξη σε παραμεθόριες περιοχές ή αμοιβαία μετάταξη υπαλλήλων.

Επισημαίνεται ότι στο πεδίο εφαρμογής της παραπάνω διάταξης δεν εμπίπτουν οι υπάλληλοι των Ο.Τ.Α., οι Δικαστικοί Υπάλληλοι, οι Υπάλληλοι Ι.Δ.Ο.Χ. Υπουργείων, Δ.Υ. ή Ν.Π.Δ.Δ. και γενικώς οι Υπάλληλοι που δεν υπάγονται στον Υπαλληλικό Κώδικα (Ν. 3528/07).

β) Οι Υπάλληλοι Ι.Δ.Α.Χ. Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και ΔΕΚΟ, οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου, εφόσον έχουν συμπληρώσει πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α) και των άρθρων 10 και 19 του Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α).

Επισημαίνεται ότι, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1892/90 δεν ανήκουν στον δημόσιο τομέα και συνεπώς, οι υπάλληλοί τους δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση υποψηφιότητας (σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα ανακοίνωση, υπόδειγμα) με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει με την ένδειξη: «Αίτηση συμμετοχής στην υπ. αριθ. 1568/14-03-2017 Ανακοίνωση – Πρόσκληση μετάταξης υπαλλήλων στο Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας», στην ταχ. διεύθυνση:

Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, 3ο χλμ Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθήνας, Τ.Κ. 351 32, Λαμία, Φθιώτιδα.

Πληροφορίες στα τηλ.: 22310 60104 και 22310 60145 και στην ιστοσελίδα:

www.teiste.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 27-03-2017 έως και 25-04-2017

(καθημερινά, εργάσιμες ημέρες και ώρες).

ΔΗΜΟΣΙΟ, ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!