Δημόσιο -Αξιολόγηση: «Άγρυπνο μάτι» ΥΠΕΣ σε υπουργεία, ακόμη και ΟΤΑ - Aftodioikisi.gr
Παρασκευή
24
Ιούνιος
Back

Δημόσιο -Αξιολόγηση: «Άγρυπνο μάτι» ΥΠΕΣ σε υπουργεία, ακόμη και ΟΤΑ

Δημόσιο -Αξιολόγηση: Ένα νέο θεσμό με στόχο να διασφαλίσει την εφαρμογή του νέου συστήματος αξιολόγησης δημοσίων υπαλλήλων στα υπουργεία αλλά και σε Δήμους και Περιφέρειες, συστήνει το υπουργείο Εσωτερικών. Ο λόγος για τον θεσμό του «Συμβούλου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού» που συστήνεται με το προωθούμενο νομοσχέδιο για την αξιολόγηση και τη στοχοθεσία.

Οι συγκεκριμένοι σύμβουλοι θα οριστούν από το υπουργείο Εσωτερικών -ένας ή ακόμη και δύο σε κάθε υπουργείο, με εξαίρεση τα Υπουργεία Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας- με στόχο να επιβλέπουν την εξέλιξη και την εφαρμογή του νέου συστήματος αξιολόγησης. Κάθε σύμβουλος θα αναλάβει -για πρώτη φορά- τον κρίσιμο ρόλο της υποστήριξης, της καθοδήγησης, της παροχής συμβουλών καθώς και τη συνδρομή της αρμόδιας οργανικής μονάδας στην εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης και των σχεδίων ανάπτυξης των υπαλλήλων και των προϊσταμένων. Οπως λέγεται από αρμόδια στελέχη του υπουργείου Εσωτερικών, θα είναι το «μάτι» του υπουργείου και θα ενημερώνει το κατά πόσο εφαρμόζεται το νέο σύστημα αξιολόγησης. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο (άρθρο 18) στις αρμοδιότητες του Συμβούλου θα είναι η συλλογή στοιχείων αναφορικά με την εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης, αλλά και η σύνταξη ετήσιας έκθεσης που θα υποβάλλεται στο υπουργείο Εσωτερικών και συγκεκριμένα στη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα.

Όσον αφορά τους Δήμους και τις Περιφέρειες, το νομοσχέδιο προβλέπει (άρθρο 17) προαιρετικό ορισμού συμβούλου εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο λόγω των αρμοδιοτήτων του φορέα και του αριθμού των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτόν σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 36. Ανάλογη δυνατότητα προβλέπεται και για αυτοτελείς υπηρεσίες, σε αποκεντρωμένες διοικήσεις, σε ν.π.δ.δ. και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.

Αναλυτικότερα, οι προωθούμενες διατάξεις του νομοσχεδίου για τον «Συμβούλου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού»:

Άρθρο 17 Σύμβουλος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

1. Σε κάθε Υπουργείο ορίζονται ένας ή περισσότεροι Σύμβουλοι Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. 2. Από τη ρύθμιση της παρ. 1 εξαιρούνται τα Υπουργεία Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
3. Δύναται να οριστεί Σύμβουλος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στα Υπουργεία της παρ. 2, σε Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, σε αυτοτελείς υπηρεσίες, σε αποκεντρωμένες διοικήσεις, σε ν.π.δ.δ. και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο λόγω των αρμοδιοτήτων του φορέα και του αριθμού των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτόν, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 36.
4. Στις ανεξάρτητες αρχές οι Σύμβουλοι Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ορίζονται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων διοίκησής τους, κατόπιν υποβολής αιτήματος στη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα.
5. Οι αυτοτελείς υπηρεσίες και τα εποπτευόμενα ν.π.δ.δ. και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου στα οποία δεν έχουν ορισθεί Σύμβουλοι Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπάγονται στους Συμβούλους Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του εποπτεύοντος φορέα.

Άρθρο 18 Αρμοδιότητες Συμβούλου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

1. Οι αρμοδιότητες του Συμβούλου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι οι εξής:

α) Παρέχει συμβουλευτική συνδρομή και υποστήριξη στο προσωπικό του οικείου φορέα και των εποπτευόμενων φορέων, ιδίως, αναφορικά με θέματα εφαρμογής του συστήματος αξιολόγησης και των σχεδίων ανάπτυξης των υπαλλήλων και των προϊσταμένων.

β) Υποστηρίζει και συνεπικουρεί την αρμόδια οργανική μονάδα για θέματα διοικητικής υποστήριξης και ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα εφαρμογής του συστήματος αξιολόγησης και, ιδίως, στον σχεδιασμό δράσεων ανάπτυξης του προσωπικού του οικείου και των εποπτευόμενων φορέων, στο πλαίσιο εφαρμογής του συστήματος αξιολόγησης.

γ) Συλλέγει στοιχεία από την αρμόδια μονάδα για θέματα διοικητικής υποστήριξης και ανθρώπινου δυναμικού αναφορικά με την εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης του προσωπικού του οικείου και των εποπτευόμενων φορέων.

δ) Συντάσσει ετήσια έκθεση και την υποβάλλει στον επικεφαλής του φορέα και στη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα για το έργο που επιτελέστηκε και την αποτελεσματικότητα των πολιτικών και των επιμέρους δράσεων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο εφαρμογής του συστήματος αξιολόγησης, διατυπώνοντας σχετικές προτάσεις βελτίωσης.

2. Η αρμόδια για θέματα διοικητικής υποστήριξης και ανθρώπινου δυναμικού οργανική μονάδα του οικείου φορέα έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται, να παρέχει στοιχεία και να υποστηρίζει εν γένει τον Σύμβουλο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού για την εκπλήρωση της αποστολής του.

Άρθρο 19 Σύσταση, τήρηση και εγγραφή στο Μητρώο Συμβούλων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

1. Συστήνεται Μητρώο Συμβούλων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Μητρώο), στο οποίο εντάσσονται οι υποψήφιοι για την κάλυψη των θέσεων Συμβούλου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Το Μητρώο τηρείται ηλεκτρονικά στη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του και περιλαμβάνει αποκλειστικά τα απαραίτητα στοιχεία προς διασφάλιση τόσο των προσωπικών δεδομένων όσο και της διαφάνειας.
2. Στο Μητρώο εγγράφονται, κατόπιν αίτησής τους, μόνιμοι ή με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι, κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε. ή ειδικό επιστημονικό προσωπικό, οι οποίοι ανήκουν οργανικά σε υπουργεία ή σε αυτοτελείς υπηρεσίες ή σε ανεξάρτητες αρχές ή αποκεντρωμένες διοικήσεις ή ν.π.δ.δ. ή Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, έχουν τον Α’ βαθμό και πενταετή κατ’ ελάχιστο πραγματική δημόσια υπηρεσία, και διαθέτουν το πιστοποιητικό επάρκειας Συμβούλου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του άρθρου 20.
3. Η εγγραφή στο Μητρώο πραγματοποιείται με την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης, καθώς και των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Αντίγραφο της αίτησης κοινοποιείται υποχρεωτικά με μέριμνα του αιτούντος στη διεύθυνση προσωπικού του φορέα προέλευσης. Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75).
4. Μέλος του Μητρώου μπορεί να διαγραφεί με αίτησή του, που υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Αντίγραφο της αίτησης κοινοποιείται υποχρεωτικά, με μέριμνα του αιτούντος, στη διεύθυνση προσωπικού του φορέα προέλευσης και στη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Άρθρο 20 Πιστοποίηση Συμβούλων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, οργανώνει ειδικό πρόγραμμα πιστοποίησης για τη θέση του Συμβούλου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Άρθρο 21 Κάλυψη θέσεων Συμβούλων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

1. Η θέση του Συμβούλου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού πληρούται κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών. Η πρόσκληση αναρτάται στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν τα μέλη του Μητρώου του άρθρου 19. Με την πρόσκληση καθορίζονται ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής αίτησης των ενδιαφερομένων, η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεών τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
2. Η αξιολόγηση των υποψηφίων για την κάλυψη της θέσης του Συμβούλου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού γίνεται από τριμελή Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και αποτελείται από α) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, β) τον Προϊστάμενο του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και γ) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης που είναι αρμόδια για θέματα προσωπικού του οικείου φορέα, εφόσον υπάρχει, ή τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης που είναι αρμόδια για θέματα προσωπικού, με αναπληρωτές όσους τους αναπληρώνουν στα υπηρεσιακά τους καθήκοντα. Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε. με Β’ τουλάχιστον βαθμό.
3. Η επιλογή διενεργείται από την Επιτροπή της παρ. 2, κατόπιν συνεκτίμησης των απαιτούμενων τυπικών και των πρόσθετων επιθυμητών προσόντων, όπως αυτά προσδιορίζονται ειδικότερα στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η Επιτροπή δύναται να καλεί σε συνέντευξη τους τρεις (3) επικρατέστερους υποψηφίους ανά θέση, η οποία λαμβάνεται υπόψη για την τελική επιλογή τους. Το περιεχόμενο της συνέντευξης με τα κρίσιμα και ουσιαστικά σημεία της αναφέρεται συνοπτικά στο πρακτικό επιλογής της Επιτροπής, το οποίο είναι ειδικά αιτιολογημένο, περιλαμβάνει συγκριτική αξιολόγηση των υποψηφίων σε σχέση με τον υποψήφιο που επιλέγεται, καθώς και καθορισμό ενός επιλαχόντα.
4. Δεν επιτρέπεται να συμμετέχει στη διαδικασία υπάλληλος που έχει επιλεγεί και τοποθετηθεί σε θέση Συμβούλου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία του.

Άρθρο 36 Κύκλος Ποιότητας Δημόσιων Οργανώσεων

1. Συστήνεται Κύκλος Ποιότητας Δημόσιων Οργανώσεων, με στόχο τη διασύνδεση και αλληλεπίδραση των μελών του, σε πραγματικό χρόνο μέσω της χρήσης εργαλείων και μεθοδολογιών τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, σε θέματα που αφορούν στο ΚΠΑ και γενικότερα σε θέματα ποιότητας και σύγχρονων μεθόδων διοίκησης στον δημόσιο τομέα με σκοπό την ενίσχυση της διάχυσης του ΚΠΑ, τη βελτίωση της εφαρμογής του και την υλοποίηση ερευνών για την περαιτέρω εξέλιξη του προτύπου.

2. Την ιδιότητα του μέλους στον Κύκλο Ποιότητας Δημοσίων Οργανώσεων δύνανται να έχουν:
α) Οι εκπρόσωποι δημοσίων οργανώσεων οι οποίες έχουν ήδη εφαρμόσει το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης 2013, ή εφαρμόζουν άλλα συστήματα διοίκησης ολικής ποιότητας, όπως συστήματα ISO, ή έχουν εφαρμόσει το σύστημα διοίκησης μέσω στόχων κατά την τελευταία τριετία από τη δημοσίευση του παρόντος και ορίζονται με απόφαση του ανώτατου οργάνου διοίκησης.
β) Εκπρόσωποι των δημόσιων οργανώσεων, των οποίων έχει εγκριθεί η συμμετοχή στη διαδικασία πιστοποίησης της ορθής και ολοκληρωμένης Εφαρμογής του ΚΠΑ.
γ) Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού, στελέχη ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών και στελέχη του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δημόσιας Διοίκησης, με εξειδίκευση στους τομείς της διοίκησης ολικής ποιότητας και της εισαγωγής νέων μεθόδων διοίκησης στο δημόσιο τομέα.

Δείτε ολόκληρο το νομοσχέδιο

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!