Οδηγίες για την πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών μέσω του ΟΠΣΔΠ

Το Υπουργείο Εσωτερικών, έπειτα από ερωτήματα για οδηγίες που έχουν να κάνουν με την εισαγωγή στα χρηματικά εντάλματα που εκδίδονται μέσω ΟΠΣΔΠ των κρατήσεων ασφαλιστικών εισφορών των αμειβόμενων με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 8 και της παραγράφου 1, περ. β του άρθρου 39 του ν. 4308/2014 (Α. 251) «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΕΛΠ) και τις οδηγίες εφαρμογής τους από την ερμηνευτική ΠΟΛ.1003/31-12-2014 του Υπουργείου Οικονομικών είναι δυνατή η καταβολή αμοιβών στα φυσικά πρόσωπα, τα οποία, ευκαιριακά και ως παρεπόμενη απασχόληση, πωλούν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες και δεν έχουν υποχρέωση για έκδοση τιμολογίου.

Στις περιπτώσεις αυτές, για να καλυφθεί η ανάγκη τιμολόγησης της αγοράς των αγαθών ή υπηρεσιών, οι επιχειρήσεις και οι δημόσιοι φορείς εκδίδουν το ειδικό παραστατικό, που ορίζεται στην παρ. 10, του άρθρου 8 των ΕΛΠ, το οποίο δεν έχει συγκεκριμένη ονομασία και έχει επικρατήσει να αποκαλείται ως τίτλος κτήσης ή απόδειξη δαπάνης (ΠΟΛ.1003/2014).

2. Με τις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4509/2017 (Α. 201) ορίστηκε η υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ για κύρια σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη των προσώπων που αμείβονται με τα ανωτέρω ειδικά παραστατικά.

Με την υπογραφή της προβλεπόμενης από την παράγραφο 4 του άρθρου 55 του ίδιου νόμου υπουργικής απόφασης [Δ.15/Γ’/67695/1825/28.12.2018 (Β.6182)] καθορίστηκε η διαδικασία απόδοσης των ασφαλιστικών εισφορών, ο χρόνος και ο τρόπος δήλωσης των στοιχείων του παραστατικού και της σύμβασης από τον εκδότη στον ΕΦΚΑ και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Με την εγκύκλιο 14/2019 και το Δ.ΕΙΣΦ.Μ./112/395890 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών του ΕΦΚΑ δόθηκαν οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων. Ειδικότερα:

Οι ρυθμίσεις του εν λόγω άρθρου εφαρμόζονται για παραστατικά που αφορούν σε συμβάσεις που καταρτίστηκαν μετά από τη δημοσίευση της Δ.15/Γ’/67695/1825/28.12.2018 υπουργικής απόφασης.

Καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ για κύρια σύνταξη 13,33% και υγειονομική περίθαλψη 6,95% (παροχές σε είδος 6,45% και σε χρήμα,0,50%) που βαρύνουν τους ίδιους τους αμειβόμενους με τίτλους κτήσης.

Οι ασφαλιστικές εισφορές τους υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας του παραστατικού, όπως αυτή προκύπτει μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου και τυχόν άλλων επιβαρύνσεων.

Υπόχρεος για την καταβολή των εισφορών είναι ο εκδότης του παραστατικού.

Η απεικόνιση των ασφαλιστικών εισφορών πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ), η οποία μετά την υποβολή της λαμβάνει μοναδικό αριθμό καταχώρισης.

Παρακρατούνται από τον εργοδότη, εκδότη του παραστατικού κατά την έκδοσή του, και αποδίδονται στον ΕΦΚΑ με τη χρήση της Ταυτότητας Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών, του τριανταψήφιου κωδικού που αποδίδεται σε κάθε εργοδότη και αντιστοιχεί σε κάθε Αριθμό Μητρώου Εργοδότη (ΑΜΕ).

3. Κατόπιν αυτών, και επειδή στην προκειμένη περίπτωση απαιτείται η αντιστοίχιση της πληρωμής των εν λόγω ασφαλιστικών εισφορών με συγκεκριμένη ΑΠΔ και ασφαλισμένο, δυνατότητα που δεν παρέχεται από το ΟΠΣΔΠ όσον αφορά στις κρατήσεις που καταχωρίζονται σε τακτικό χρηματικό ένταλμα που εξοφλείται από την υπηρεσία σας μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος (τύπου 12), στις ανωτέρω περιπτώσεις θα πρέπει να εκδίδονται δύο χρηματικά εντάλματα. Το πρώτο στο όνομα του δικαιούχου για το ποσό του παραστατικού μείον τις ασφαλιστικές εισφορές, όπου θα καταχωριστούν ο παρακρατούμενος φόρος και τυχόν άλλες κρατήσεις, και το δεύτερο στο όνομα του ΕΦΚΑ για το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών. Στο πρώτο ΧΕ θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά της δαπάνης και στο δεύτερο ΧΕ θα γίνεται σημείωση παραπομπής στο πρώτο ΧΕ (παρ. 7 άρθρο 77 ν. 4446/2016, Α.240).

Προκειμένου να μεταφερθεί μέσω του τραπεζικού αποδεικτικού πληρωμής (extrait) η πληροφορία της πληρωμής στο αρμόδιο τμήμα του ΕΦΚΑ προτείνεται να καταχωρίζονται η Ταυτότητα Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών στο πεδίο «Κωδικός Ηλεκτρονικής Πληρωμής» επιλέγοντας την τιμή «Άλλος» από την αναπτυσσόμενη λίστα του πεδίου «Είδος Πληρωμής» και στο πεδίο «Αιτιολογία ΧΕ» πριν από οποιαδήποτε άλλη αιτιολογία τα στοιχεία της ΑΠΔ και του ασφαλισμένου (Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου – ΑΜΑ).

Παράλληλα, με την εξόφληση του ΧΕ ο ΕΦΚΑ θα λαμβάνει επιπλέον πληροφόρηση με την αυτοματοποιημένη αποστολή ενημερωτικού εντύπου στην καταχωρισμένη στο Μητρώο Δικαιούχων του ΟΠΣΔΠ ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ, ΠΛΗΡΩΜΗ, ΟΔΗΓΙΕΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ, ΟΠΣΔΠ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!