Δήμοι: Χωρίς τον περιορισμό μοναδικότητας οι μετατάξεις ΙΔΑΧ...

Δεν ισχύει ο περιορισμός μοναδικότητας για τις μετατάξεις υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνο...

Χωρίς τον περιορισμό μοναδικότητας οι μετατάξεις δημοτικών υπαλλή...

Δεν ισχύει ο περιορισμός μοναδικότητας για τις μετατάξεις υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνο...