Καταργούνται αρμοδιότητες των δήμων για τα Καταστήματα Υγειονομικ...

Κατάργηση αρμοδιοτήτων που μέχρι σήμερα έχουν οι Δήμοι και όλων σχεδόν των προληπτικών ελέγχων για τ...