Τι ισχύει για την υποβολή μισθωτηρίων συμβολαίων σε περίπτωση μετ...

Διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρέωση υποβολής μισθωτηρίων συμβολαίων σε περίπτωση μετασχηματισμού ...

Χρήματα στους δήμους για την καταβολή μισθωμάτων των σχολικών μον...

Aπό τον λογαριασμό του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπό τον τίτλο «Κ...