Περιφέρεια Πελοποννήσου: Τα αποτελέσματα για το «ΕΣΠΑ των μικρομε...

47.397.479,01 € συνολικά (δημόσιας δαπάνης 22.858.687,21 €) για έργα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου πο...

Π. Ιονίων Νήσων: Τα αποτελέσματα για το «ΕΣΠΑ των μικρομεσαίων»...

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διέθεσε ποσόν 22,5 εκατομμύρια από το Περιφερειακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Υποβλήθ...

Π. Κ. Μακεδονίας: Τα αποτελέσματα για το «ΕΣΠΑ των μικρομεσαίων»...

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων για τη δράση του προγράμματος “Ενίσχυση Μικρομεσ...