Αποσπάσεις στην ειδική υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ν. Αιγ...

Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΕΥ∆ ΠΝΑ) προκειµένου να συµπληρώσει τη ...

ΥΔΜΗΔ: Εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίο...

Για την απόφαση έγκρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014 – 2...