Δ. Καλαμάτας: Ολοκληρώθηκε η επισκευή της ανωδομής του κυματοθραύ...

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών πρόσθετου τοίχου ανωδομής...

Δ. Καλαμάτας: Αποφυγή χρήσης του κυματοθραύστη λόγω εκτέλεσης έργ...

Στις 7 Δεκεμβρίου 2017 υπεγράφη συμφωνητικό μεταξύ του Προέδρου του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμεί...