Μίχαλος: Η εκλογολογία δεν βοηθά την οικονομία...

Η εκλογολογία δεν βοηθά την οικονομία, ιδιαίτερα σε αυτή τη χρονική περίοδο κατά την οποία βρίσκεται...

Μίχαλος: Στενότερη σύνδεση εκπαίδευσης – παραγωγής...

Το συνδυασμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης με τη μαθητεία εντός εργασιακού χώρου πρότεινε ως ουσιασ...