Προσλήψεις 18 ατόμων στην Πάτρα

Το ΝΠ∆∆ «Κοινωνικός Οργανισµός ∆ήµου Πατρέων» ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασία...

Πρόσληψη 11 ατόμων στο Κοινωνικό Οργανισμό Δ. Πατρέων...

Το Ν.Π.∆.∆. «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων» ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιω...

Εγκρίνονται προσλήψεις στον Κοινωνικό Οργανισμό του Δ. Πατρέων...

O Κοινωνικός Οργανισμός του δήμου Πατρέων εγκρίνει την πρόσληψη 6 θέσεων εποχιακού προσωπικού, χρονι...

Προσλήψεις 9 ατόμων στον Κοινωνικό Οργανισμό του Δ. Πατρεών...

Την πρόσληψη 9 ατόμων αποφάσισε ο κοινωνικός οργανισμός του δήμου Πατρέων με τις εξής ειδικότητες: Π...

Προσλήψεις 11 ατόμων στον Kοινωνικό Οργανισμό του Δ. Πατρέων...

O Kοινωνικός Οργανισμός του δήμου Πατρεών εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού, µε σύµβαση ορισµένου χρό...

Πρόσληψη 29 ατόμων στην Πάτρα

Την πρόσληψη 29 θέσεων προσωπικού διάφορων ειδικοτήτων ανακοινώνει ο Κοινωνικός Οργανισμός του Πατρέ...

Πρόσληψη 29 ατόμων στον Κοινωνικό Οργανισμό Δ. Πατρέων...

Ο Κοινωνικός Οργανισμός του δήμου Πατρέων εγκρίνει την πρόσληψη 11 ατόμων  εποχιακού προσωπικού, από...

Πρόσληψη 2  Φυλάκων στον Κοινωνικό Οργανισμό του Δ. Πατρέων...

Την πρόσληψη προσωπικού για την αντιµετώπιση επειγουσών εποχικών αναγκών του Άτυπου Υπνωτηρίου Χειµώ...