ΕΚΔΔΑ: Ημερίδα για την έρευνα και την καινοτομία στην Ελλάδα...

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Κοι...

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: E –learning στην «Εμπειρική Κοινωνική Έρευν...

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής για την δια βίου εκπαίδευ...