Δ. Χερσονήσου: Έγκριση χρηματοδότησης από το MED για την εξοικονό...

Εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση από την Κοινή Τεχνική Γραμματεία του προγράμματος Ευρώ-Μεσογειακής Συνε...