Κατανομή 1.501 ατόμων σε ΟΤΑ α’ βαθμού το 2017 (ΦΕΚ)...

Την κατανομή χιλίων πεντακοσίων ενός (1501) συνολικά ατόμων σε ΟΤΑ α’ βαθμού, για το έτος 2017 ενέκρ...

Πόσοι επιτυχόντες ΑΣΕΠ κατανέμονται σε υπουργεία – Απόφαση ...

Την κατανομή τετρακοσίων τριάντα τεσσάρων (434) ατόμων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και διακοσίω...

Πώς κατανέμονται οι 239 επιτυχόντες του ΑΣΕΠ στο υπουργείο Εθνική...

Την κατανομή διακοσίων τριάντα εννέα(239) υπαλλήλων (πολιτικό προσωπικό) σε φορείς του υπουργείου Εθ...