Το 40% των δικαιούχων Voucher παραμένει στην εργασία, δείχνει αξι...

Παραμένει στην εργασία, ένα ποσοστό του 40% των δικαιούχων προγραμμάτων Voucher, σύμφωνα με αξιολόγη...