Προκήρυξη επτά θέσεων ασκούμενων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων (εγκύκλι...

Εγκύκλιο για την επιλογή επτά υποψηφίων για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθ...

Υποβολή υποψηφιοτήτων για πλήρωση επτά θέσεων Επιθεωρητών (Σ.Ε.Ε....

Την πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση επτά (7) θέσεων Επιθεωρητών – Ελεγκτών του Σώμα...