ΡΟΗ
προηγ επομ

Δυτική Μακεδονία: Ενταξη στο ΕΣΠΑ για 343 μικρομεσαίες επιχειρήσε...

Τριακόσιες σαράντα τρεις επιχειρήσεις από τη Δυτική Μακεδονία θα υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια συνολ...