Δημόσιο: Επιμορφωτικά προγράμματα για 30.000 υπαλλήλους – Τ...

Εκατόν εβδομήντα (170) προγράμματα κάθε μήνα παρέχει κατά τη χρονική περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 20...

ΕΚΔΔΑ: Προγράμματα επιμόρφωσης εξ αποστάσεως για διευθυντές και τ...

Την εξ αποστάσεως επιμόρφωση προϊσταμένων διευθύνσεων και τμημάτων, με το σχεδιασμό και την υλοποίησ...