Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Ετικέτα: ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για την έναρξη επαγγέλματος

Πολλά είναι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη σύσταση μιας εταιρείας. Αναλυτικά: Ατομική Επιχείρηση Ευκρινές φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.( επιδεικνύεται το πρωτότυπο). – Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8...