Μέσω ΕΣΠΑ μεταρρυθμίζονται οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης...

Ο εκσυγχρονισμός του μηχανισμού διαχείρισης και ελέγχου των οικονομικών πόρων των Φορέων Κοινωνικής ...