ΡΟΗ
προηγ επομ

Μετατάξεις υπαλλήλων στην ΕΑΑΔΗΣΥ

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, προκειμένου να στελεχώσει τις οργανικές μονάδες της, σύ...

Πρόσληψη νομικού συμβούλου στην ΕΑΑΔΗΣΥ...

Προσκαλούνται δικηγόροι στο εφετείο που διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα να υπ...

Μετατάξεις 2 υπαλλήλων στην ΕΑΑΔΗΣΥ

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, προκειμένου να στελεχώσει τις οργανικές μονάδες της, σύ...

Αποσπάσεις 2 υπαλλήλων στην ΕΑΑΔΗΣΥ

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, προκειμένου να στελεχώσει τις οργανικές μονάδες της, σύ...

Μετατάξεις 25 υπαλλήλων στην ΕΑΑΔΗΣΥ...

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, προκειμένου να στελεχώσει τις οργανικές μονάδες της, σύ...

Μετατάξεις υπαλλήλων στην ΕΑΑΔΗΣΥ

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, προκειμένου να στελεχώσει τις οργανικές μονάδες της προ...

Θέση Προϊσταμένου στην ΕΑΑΔΗΣΥ

Προκηρύσσεται η πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου του Τμήματος Ελέγχου της Διεύθυνσης Συντονισμού και Ε...

Άσκηση Δικηγόρων στην ΕΑΑΔΗΣΥ

H Eνιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων προσκαλεί όσες και όσους υποψήφιες-ους δικηγόρους επιθυμ...

Ριζική αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσει...

Την άμεση αναμόρφωση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις έργ...