Μετατάξεις-Αποσπάσεις υπαλλήλων στην Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Πρ...

Η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα καλεί τους ενδιαφερόµενους που έχουν τα τυπικά και ...