ΥπΔΑ: Καθορισμός διαδικασίας μεταφοράς προσωπικού ΙΔΑΧ του άρθρου...

Τη διαδικασία της μεταφοράς προσωπικού ΙΔΑΧ του άρθρου 40 του ν.4440/2016, καθορίζει απόφαση της υπο...

Διευκρινήσεις για εφαρμογή του άρθρου 40 του νόμου της κινητικότη...

Διευκρινιστική εγκύκλιο, σχετικά με την εφαρμογή του 4440/2016 (Α ́ 224) για  «Ενιαίο Σύστημα Κινητι...