Αποσπάσεις 14 υπαλλήλων στην ΑΔΙΠ

Η «Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» (Α.ΔΙ.Π.)  επιδιώκει τη ...

Απόσπαση προϊσταμένου στην ΑΔΙΠ

Η ΑΔΙΠ προκηρύσσει την πλήρωση μιας θέσης προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, με απ...

Θέση προϊσταμένου στην Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιό...

Προκηρύσσεται η πλήρωση μιας θέσης προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, ορισμένου χρ...

Θέση μέλους Συμβουλίου στην ΑΔΙΠ

Η ΑΔΙΠ προκηρύσσει μια θέση μέλους Συμβουλίου, η οποία θα καλυφθεί από εν ενεργεία ερευνητή πρώτης β...

Θέση καθηγητή Πανεπιστημίου στην ΑΔΙΠ...

Η ΑΔΙΠ προκηρύσσει μια θέση, η οποία θα καλυφθεί από εν ενεργεία καθηγητή Πανεπιστημίου πρώτης βαθμί...

ΑΔΙΠ: «Λιμνάζοντες» φοιτητές και υποδομές τα προβλήματα των ΑΕΙ-Τ...

Οι “λιμνάζοντες” φοιτητές, προβλήματα ή ελλείψεις στις υποδομές, δυσαναλογία του αριθμού διδασκόντων...