Απόσπαση 16 υπαλλήλων στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ...

Την απόσπαση 16 υπαλλήλων στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), γνωστοποιεί με εγκύ...

Αποσπάσεις 16 υπαλλήλων στο «Συνήγορο του Πολίτη»...

Τη δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Π...

Υπ. Εργασίας: Αποσπάσεις 16 υπαλλήλων σε ειδική υπηρεσία (εγκύκλι...

Η Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη...