Πληρωμές 100 εκατ. ευρώ για 70.000 συμβόλαια της «Ασπίς Πρόνοια»...

Προσωρινές διανομές ποσών προς τους δικαιούχους απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής των υπό εκκαθάριση εται...