Θέση Παιδιάτρου στο Δ. Μαρκοπούλου-Μεσογαίας

Aνακοίνωνεται η σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε ένα άτοµο για την υλοποίηση της Πράξης «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράµµατος του Ν.Π.∆.∆. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ


Αφήστε μια απάντηση