Θέση Λογιστή στο Ινστιτούτο Υγείας Παιδιού

Το Ινστιτούτο Υγείας Παιδιού προκηρύσσει μία θέση Λογιστή του Ι.Υ.Π. (σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης διάρκειας 8 μηνών.

Ελάχιστα Απαιτούμενα Προσόντα (Απαραίτητα Προσόντα):

Πτυχίο ΠΕ Οικονομικών Επιστημών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών, Κάτοχος επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή.

– Φοροτεχνικού Α΄ Τάξης, Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου, Τεκμηριωμένη προηγούμενη εμπειρία απασχόλησης ως λογιστής για τουλάχιστον 5 έτη και Τεκμηριωμένη προηγούμενη εμπειρία σε οικονομική/λογιστική υποστήριξη υλοποίησης Εθνικών ή/και Ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ


Αφήστε μια απάντηση