Θέση Ειδικού Επιθεωρητή με απόσπαση

Η Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης προτίθεται να προβεί στην κάλυψη μίας θέσεως Ειδικού Επιθεωρητή με απόσπαση μονίμου ή με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) υπαλλήλου του δημοσίου, των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, των Ν.Π.Δ.Δ., των κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και των δημόσιων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, με πτυχίο νομικών επιστημών και εξειδίκευση στο Διοικητικό Δίκαιο. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα προβλεπόμενα προσόντα, όπως αυτά καθορίζονται στα άρθρα του Π.Δ. 50/2001, όπως ισχύει, να κατέχουν τον Α΄ βαθμό και να έχουν διακριθεί για την επαγγελματική τους κατάρτιση, την υπηρεσιακή επίδοση και το ήθος τους.

Πρόσθετα – συνεκτιμώμενα προσόντα:
 Η προσωπικότητα
 Ο μεταπτυχιακός/ διδακτορικός τίτλος σπουδών
 Η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 Η γνώση μιας ακόμη ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση γαλλικά)
 Γνώση Η/Υ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ


Αφήστε μια απάντηση