Θέση δικηγόρου στο Δ. Αθηναίων

Ο δήμος Αθηναίων προκηρύσσει την θέση δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω με σχέση έμμισθης εντολής με πάγια μηνιαία αντιμισθία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ