Θέση δικηγόρου στο Δ. Αλεξανδρούπολης

O δήμαρχος Αλεξανδρούπολης ανακοινώνει την πλήρωση με επιλογή μίας θέσης δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής με πάγια αντιμισθία.

Αντικείµενο της απασχόλησης του θα είναι η νοµική υποστήριξη του ∆ήµου Αλεξανδρούπολης καθώς και των εκάστοτε Νοµικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και
ιδρυμάτων αυτού.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ