Θέσεις 2 ατόμων στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία

Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία εκ των θέσεων κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού. Η σύμβαση που θα υπογραφεί είναι ετήσιας διάρκειας με δυνατότητα παράτασης.

Στα καθήκοντα των υπαλλήλων περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά:

• Διεκπεραίωση εισερχομένων – εξερχόμενων εγγράφων, σχετικών:

α) με την έκδοση των βεβαιώσεων άσκησης επαγγέλματος και της χορήγησης τίτλων οδ/κων ειδικοτήτων Για χους λόγους αυτούς η Ε.Ο.Ο. καλεί ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ β) με τη Συνεχή Επαγγελματική Επιμόρφωση Οδοντιάτρων (ΣΕΕΟ)

• Τήρηση και ενημέρωση μητρώου διασύνδεσης Οδοντιατρικών Συλλόγων με την ΕΟΟ

• Έκδοση βεβαιώσεων/ πιστοποιητικών

• Ταξινόμηση φακέλων πιστοποίησης παροχής συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης , φορέων επαγγελματικής κατάρτισης κα

• Γραμματειακή υποστήριξη και επιμέλεια εκδόσεων σχετικών με τη ΣΕΕΟ

• Εξυπηρέτηση οδοντιάτρων και οδοντιατρικών συλλόγων

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ


Αφήστε μια απάντηση