ΡΟΗ
προηγ επομ

Προσωπικό Φύλαξης στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αναβάθμιση-βελτίωση λειτουργιών προστασίας ευαίσθητου εξοπλισμού και ερευνητικών υποδομών στους χώρους του ΕΜΠ – 2017/2020» με κωδικό ΕΛΚΕ 65/2147 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Ε.Μ.Π. κ. Γκόλια Ιωάννη, ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να συνάψει είκοσι οκτώ (28) συμβάσεις ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου 12 μηνης διάρκειας, για την 24 ωρη φύλαξη χώρων ευθύνης του ΕΜΠ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΦΥΛΑΞΗΣ, ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ


Αφήστε μια απάντηση