Προσλήψεις οδηγών απορριμματοφόρων στο Δ. Κισσάμου

Ο ∆ήµος Κισσάµου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, βάσει του άρ.206 του ν.3584/2007, για την αντιµετώπιση εποχικών, έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών στην Υπηρεσία Καθαριότητας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ