Προσλήψεις εκπαιδευτών στο ΚΕΔΙΒΙΜ ΙΙ Π. Κεντ. Μακεδονίας

Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ανακοινώνει, την πρόθεση σύναψης συμβάσεων έργου με εκπαιδευτές, με στόχο την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης, με τίτλο: «Hospitality and Catering” και κωδικό 1, στο πλαίσιο της δράσης 4.7. του έργου «Integrating Bulgaria-Greece cross-border significance historical and archeological assets into one sustainable thematic tourist destination» και ακρωνύμιο “BORDERLESS CULTURE”.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ, ΚΕΔΙΒΙΜ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ