Προσλήψεις 8 ατόμων στο Δ. Πατρέων

Το ΝΠ∆∆ «Κοινωνικός Οργανισµός ∆ήµου Πατρέων» ανακοινώνει την πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας έως 2 µήνες, συνολικά οκτώ ατόµων, για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών του ΚΟ∆ΗΠ και του Κ∆ΑΠΜΕΑ Κοµαιθώ».

Ειδικότητες:

∆Ε Νυχτοφύλακες

ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας

ΤΕ Φυσιοθεραπευτής /τρια

ΤΕ Εργοθεραπευτής/τρια

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΑΣ, ΠΡΚΗΡΥΞΕΙΣ