Προσλήψεις 8 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα (12) δώδεκα μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Ειδικότητες: ΠΕ Αρχαιολόγος, ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχανικός (με ειδίκευση στη σχεδιαστική αποτύπωση), ΤΕ Φωτογράφος, ΔΕ Τεχνικός Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ