Προσλήψεις 7 ατόμων στο Δ. Ήλιδας

Ο Δήμος Ήλιδας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για διάρκεια μέχρι 2 μηνών, συνολικού αριθμού
7 ατόμων, προς κάλυψη κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης
Καθαριότητας, Ηλεκτροφωτισμού και Πρασίνου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ