Προσλήψεις 30 ατόμων στον ΣΠΑΠ

Ο Πρόεδρος του Συνδέσµου ∆ήµων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού ανακοινώνει την πρόσληψη 30 ατόµων εποχικού προσωπικού, ενόψει της θερινής περιόδου, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για το 2018 και συγκεκριµένα για άµεση συντήρηση, πυρασφάλεια και πυροπροστασία των χώρων ευθύνης του ΣΠΑΠ, µε τρίµηνη σύµβαση (βάσει του Νόµου 4325/2015, άρθρο 41, παρ.2) και οκτάωρη απασχόληση ως η 16/2018 Απόφαση ∆.Σ η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης. Οι παραπάνω θέσεις θα κατανεµηθούν ως εξής: 24 ατόµων µε ειδικότητα εργατών (ΥΕ16) και 6 ατόµων µε ειδικότητα (∆Ε) οδηγών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΣΠΑΠ