Προσλήψεις 2 ατόμων στο πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή Πρότασης για σύναψη έως 2 συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης για τη Θέση 1, και πλήρους απασχόλησης για τη Θέση 2, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι το τέλος του έτους (31/12/2018), με δυνατότητα ανανέωσης έως την λήξη
του έργου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ